Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Ge Lbi 31154

Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Ge Lbi 31154 zawiera wszystkie ważne informacje potrzebne do bezpiecznego i skutecznego użytkowania urządzenia. Dołączony dokument zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia instalacji oraz szczegółowe informacje na temat użytkowania i konserwacji urządzenia. Instrukcja również zawiera informacje na temat wymagań dotyczących ochrony osobowej, takich jak noszenie okularów ochronnych, odpowiednie ubranie i odpowiednia ochrona słuchu. Instrukcja ta jest ważnym narzędziem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skutecznego działania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Ge Lbi 31154

Nie należy pozostawiać palącej się świecy bez kontroli.

Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt

Należy używać podstawki do świec.

Należy używać w odpowiednim pojemniku wypełnionym wodą. com/wp-content/uploads/2021/02/6. com/wp-content/uploads/2021/02/6-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Należy zostawiać przynajmniej X cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami. com/wp-content/uploads/2021/02/7. com/wp-content/uploads/2021/02/7-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie należy umieszczać świec w przeciągu. com/wp-content/uploads/2021/02/8. com/wp-content/uploads/2021/02/8-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie umieszczać świec w pobliżu źródła ciepła. com/wp-content/uploads/2021/02/9. com/wp-content/uploads/2021/02/9-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Świece należy palić w pozycji pionowej. com/wp-content/uploads/2021/02/10. com/wp-content/uploads/2021/02/10-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Przyciąć knot na około 1 cm przed zapaleniem.

Płomień należy zawsze gasić pokrywką. Nie należy zdmuchiwać płomienia. com/wp-content/uploads/2021/02/12. com/wp-content/uploads/2021/02/12-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Utrzymywac roztopioną powierzchnię parafiny czystą od zapałek i innych zabrudzeń dla uniknięcia zapalenia. com/wp-content/uploads/2021/03/13. com/wp-content/uploads/2021/03/13-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie przenosić zapalonej świecy. com/wp-content/uploads/2021/03/14. com/wp-content/uploads/2021/03/14-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie należy używać płynu do gaszenia świecy.

Przed zapaleniem zdjąć banderolę.

Przed ponownym zapaleniem świecy dociąć zbyt wysoki brzeg do wysokości x cm. com/wp-content/uploads/2021/03/17. jpg" alt=""/>

Stosować podgrzewcze tylko z podstawką z odpowiednią wentylacją. com/wp-content/uploads/2021/03/18. jpg" alt=""/>

Do palenia świec stosować odpowiednie pojemniki kiedy świeca się topi. com/wp-content/uploads/2021/03/19. com/wp-content/uploads/2021/03/19-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie dotykać, może być gorące. com/wp-content/uploads/2021/03/20. com/wp-content/uploads/2021/03/20-150x150. jpg 150w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px"/>

Nie używać do podgrzewania.

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Big Bags (również: FIBC, Contrainer Bags) cieszą się coraz większą popularnością w branży budowlanej, ponieważ są szczególnie prostym i ekonomicznym sposobem transportu i magazynowania szerokiej gamy materiałów. Prawidłowe użytkowanie FIBC jest niezbędne, aby zapobiec obrażeniom ciała i szkodom materialnym. Poniżej zebraliśmy dla Państwa kilka instrukcji bezpieczeństwa; prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed użyciem Big Bags.

  Pierwsze kroki

  • Wybierz Big Bag, który spełnia Twoje wymagania w zakresie ilości napełniania i maksymalnej ładowności. 123BigBags oferuje szeroką gamę Big Bagów, zaprojektowanych do normalnych i bardzo dużych obciążeń.
   Jeśli to możliwe, Big Bags należy przechowywać w suchym miejscu.

  Napełnianie dużych worków

  • Umieść Big Bag na podłodze lub na palecie, aby go napełnić.
  • Poproś drugą osobę o przytrzymanie uchwytów (w przypadku dużych worków ze standardowymi pętlami).
  • Zapewnij równomierny rozkład obciążenia
  • Nie przepełniaj Big Bag i nie przekraczaj maksymalnej ładowności.
  • Unikaj ostrych krawędzi i kwasowych substancji chemicznych, które mogłyby uszkodzić tkaninę.
  • Rozważ środki pomocnicze do napełniania, takie jak fartuch do napełniania, ułatwiający napełnianie.

  Opróżnianie dużych worków

  • Używaj grawitacji do szybkiego i łatwego opróżniania FIBC
  • Zapobiegaj urazom - nigdy nie stawaj pod napełnionym Big Bagiem
  •  Nasze Big Bags mają współczynnik bezpieczeństwa 5:1 i są przeznaczone do jednorazowego użytku.
  • Big Bags należy poddawać recyklingowi po użyciu
  • Weź pod uwagę Big Bag z dyszami wylotowymi, które ułatwiają opróżnianie i dozowanie.

  Przechowywanie worków Big Bag

  • Unikaj silnego nasłonecznienia w celu ochrony tkaniny i nadruku
  • Nasze Big Bags zostały zaprojektowane specjalnie dla przemysłu budowlanego i dlatego są wodoodporne i odporne na promieniowanie UV, jednak nie należy wystawiać Big Bagów na działanie silnych warunków atmosferycznych przez dłuższy okres czasu.
  • Napełnione worki kontenerowe najlepiej oprzeć o ścianę lub przechowywać w magazynach.

  Transport worków Big Bags

  • Do transportu produktu należy użyć wózka widłowego lub dźwigu.
  • Upewnij się, że wszystkie cztery uchwyty zostały zawieszone na wózku widłowym.
  • Nie skręcaj ani nie wiąż pętli na uchwytach.
  • Należy zachować ogólną ostrożność podczas przeładunku załadowanych Big Bagów na wózek widłowy.
  • Unikać uszkodzeń i obrażeń ciała, nie podnosząc niepotrzebnie ładunku
  • Rozważ zakup FIBC z uchwytami Cross Corner do łatwego transportu wózkami widłowymi

  Specjalne instrukcje dotyczące worków na azbest

  W 123BigBags znajdziesz wybór worków na azbest, które zostały specjalnie zaprojektowane do profesjonalnego i bezpiecznego usuwania pozostałości azbestu zgodnie z przepisami europejskimi. Nasze worki z azbestem są drukowane z oficjalnym logo azbestu, kodem recyklingu (05 PP), międzynarodowym znakiem transportowym (9) oraz ostrzeżeniami w języku niemieckim, angielskim, francuskim i holenderskim. 

  Wykorzystaj w pełni swoje Big Bags, nadając im osobisty charakter! Worki 123BigBags wyprodukować worki Big bags z nadrukiem logo Twojej firmy lub nawet dostosować je do Twoich specyfikacji pod względem wymiarów, gęstości tkaniny i maksymalnej nośności. Sprytny sposób, aby wyróżnić się z tłumu i uczynić swoją firmę jeszcze bardziej znaną!

  Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Ge Lbi 31154

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Ge Lbi 31154

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i szybkiego startu Ge Lbi 31154