Instrukcja konfiguracji sieci Canon Digital Ixus55

Instrukcja konfiguracji sieci Canon Digital Ixus55 to kompendium wiedzy, które pozwoli użytkownikom skonfigurować sieć bezprzewodową dla swojego aparatu cyfrowego Ixus55. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji sieci bezprzewodowej, w tym konfigurację ustawień sieci, wybór bezpiecznego hasła i procedurę szyfrowania. Instrukcja konfiguracji sieci Canon Digital Ixus55 obejmuje również informacje dotyczące korzystania z funkcji sieciowych, takich jak udostępnianie zdjęć. Instrukcja oferuje także wskazówki dotyczące konfiguracji sieci bezprzewodowej w innych urządzeniach, takich jak komputery PC. Pomoże to użytkownikom skonfigurować sieć bezprzewodową, aby mogli korzystać z funkcji sieciowych swojego aparatu cyfrowego.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji sieci Canon Digital Ixus55

 • Obsługa aparatu za pomocą oprogramowania EOS Utility
 • Automatyczne wysyłanie obrazów z aparatu

W tej części wyjaśniono, w jaki sposób podłączyć aparat do komputera za pośrednictwem sieci Wi-Fi i obsługiwać aparat za pomocą oprogramowania EOS lub innego dedykowanego oprogramowania. Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania na komputerze przed skonfigurowaniem połączenia Wi-Fi.

Instrukcje obsługi komputera można znaleźć w podręczniku użytkownika komputera.

Obsługa aparatu za pomocą oprogramowania EOS Utility

Za pomocą oprogramowania EOS Utility (oprogramowanie EOS) można importować obrazy z aparatu, sterować aparatem i wykonywać inne operacje.

Czynności wykonywane na aparacie (1)

 • Wybierz opcję [: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

 • Wybierz opcję [ Zdalne sterow. (EOS Utility)]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0490. png" alt=""/>

  Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do podłączenia]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0050. png" alt=""/>

  Sprawdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0200_R. png" alt=""/>

 • Sprawdź opcje Nazwa sieci (SSID) (1) i Hasło (2) wyświetlane na ekranie aparatu.
 • Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi] dla opcji [Hasło] wybrano ustawienie [Brak], hasło nie będzie wyświetlane ani wymagane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Nastawy sieci Wi-Fi.
 • Czynności na komputerze (1)

 • Wybierz nazwę sieci (SSID) i wprowadź hasło.

  Ekran komputera (przykładowy)

 • Na ekranie ustawień sieciowych komputera wybierz identyfikator SSID sprawdzony w punkcie 4 w części Czynności wykonywane na aparacie (1).
 • Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone w punkcie 4 w części

  Czynności wykonywane na aparacie (2)

 • Wybierz opcję [OK]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0500. png" alt=""/>

  Zostanie wyświetlony następujący komunikat. „******” oznacza 6 ostatnich znaków adresu MAC podłączanego aparatu. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0510. png" alt=""/>

  Czynności na komputerze (2)

 • Uruchom program EOS Utility.

  W aplikacji EOS Utility kliknij [Pairing over Wi-Fi/LAN/Parowanie Wi-Fi/LAN]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_w0110_R. png" alt=""/>

 • W przypadku wyświetlenia komunikatu dotyczącego zapory sieciowej kliknij przycisk [Yes/Tak].
 • Kliknij [Podłącz]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_w0120_R. png" alt=""/>

 • Wybierz aparat, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie kliknij [Podłącz].
 • Czynności wykonywane na aparacie (3)

 • Nawiąż połączenie Wi-Fi. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0520. png" alt=""/>

 • Wybierz opcję [OK].
 • Ekran [ Wi-Fi włączona]

  Rozł., zak.

 • Kończy połączenie Wi-Fi.
 • Potw. nastaw

 • Można sprawdzić nastawy.
 • Szczeg. błędu

 • Po wystąpieniu błędu połączenia Wi-Fi można sprawdzić szczegóły błędu.
 • Połączenie Wi-Fi z komputerem zostało właśnie nawiązane.

 • Obsługuj aparat za pomocą programu EOS Utility.
 • Aby nawiązać ponownie połączenie przez Wi-Fi, należy zapoznać się z rozdziałem Ponowne łączenie za pomocą Wi-Fi.
 • Przestroga

  Zakończenie połączenia Wi-Fi podczas nagrywania filmu przy użyciu funkcji fotografowania zdalnego ma skutki opisane poniżej.

 • Nie można sterować bezpośrednio aparatem podczas fotografowania, jeśli został przełączony do trybu nagrywania filmów za pomocą aplikacji EOS Utility, a przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji .
 • Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi z programem EOS Utility pewne funkcje są niedostępne.
 • W trybie zdalnego fotografowania szybkość AF może być niższa.
 • W zależności od stanu komunikacji funkcje wyświetlania obrazu lub wyzwalania migawki mogą działać z opóźnieniem.
 • Podczas zdalnego fotografowania w trybie Live View szybkość przesyłania obrazów jest niższa niż w przypadku połączenia za pomocą kabla interfejsu. Z tego względu poruszające się obiekty mogą nie być wyświetlane w sposób płynny.
 • Automatyczne wysyłanie obrazów z aparatu

  Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu Image Transfer Utility 2 można automatycznie wysyłać obrazy z aparatu do komputera.

  Czynności na komputerze (1)

  Podłącz komputer i punkt dostępu i uruchom narzędzie Image Transfer Utility 2.

 • Ekran umożliwiający skonfigurowanie parowania pojawia się w ramach instrukcji wyświetlanych po pierwszym uruchomieniu programu Image Transfer Utility 2.
 • Czynności wykonywane na aparacie (1)

 • Wybierz opcję [Aut. wysył. obr. do komputera]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0540. png" alt=""/>

 • Wybierz opcję [: Ustawienia Wi-Fi].
 • Wybierz opcję [Aut.
 • W opcji [Autom. wysyłanie] wybierz [Włącz]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0550. png" alt=""/>

  Podłącz do punktu dostępu przez Wi-Fi. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0570. png" alt=""/>

 • Nawiąż połączenie Wi-Fi między aparatem i punktem dostępu połączonym z komputerem. Szczegółowe instrukcje dotyczące połączenia można znaleźć w sekcji Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu.
 • Wybierz komputer, z którym chcesz sparować aparat. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0580. png" alt=""/>

  Czynności na komputerze (2)

  Sparuj aparat z komputerem.

 • Wybierz aparat, a następnie kliknij [Parowanie].
 • Czynności wykonywane na aparacie (2)

 • Wybierz opcję [Opcje wysyłania obrazów]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0590. png" alt=""/>

  Wybierz elementy, które chcesz wysłać. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0600. png" alt=""/>

 • Jeśli wybierzesz opcję [Wybrane obr. ] w [Zakres wysyłki], określ obrazy do wysłania w menu [Wybierz obrazy do wysyłki].
 • Po zakończeniu ustawień wyłącz aparat.
 • Obrazy z aparatu są automatycznie wysyłane do aktywnego komputera po włączeniu aparatu w zasięgu punktu dostępu.

 • Jeśli zdjęcia nie zostaną wysłane automatycznie, wyłącz i włącz aparat.
 • Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

   Jeśli zasilanie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) (A) świeci.

   • Uwagi dotyczące połączenia bezprzewodowego

   (Pojawia się w nowym oknie)

  Kiedy drukarka przeprowadza procedurę czyszczenia, wyrównywania głowicy drukującej lub inną

  Po zakończeniu procesu uruchom konfigurację.

 • Jeśli kontrolka Wi-Fi (B) na drukarce miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop) (C). canon/ij/webmanual/Tutorial/G3000%20series/PL/TRL/screens/trl-i025. gif" alt="rysunek: Kontrolka Wi-Fi miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj"/>

  Wybierz metodę połączenia poniżej.

  Konfiguracja bez używania kabla (Cableless setup)

  Ustaw informacje o routerze bezprzewodowym w drukarce bezpośrednio z urządzenia (takiego jak smartfon) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego

  Konfiguracja bez używania kabla może trochę potrwać. W trakcie jej wykonywania połączenie internetowe może stać się czasowo niedostępne.

  Opcja Konfiguracja bez używania kabla nie jest dostępna w systemach Chrome OS ani Windows RT.

  Inne ustawienia (Other setup)

  Podłącz, korzystając z innej metody

  Standardowa metoda połączenia USB

  Krok 1

  1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny. 

  Użytkownicy systemu Windows — jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4. EXE].
  Użytkownicy systemu Windows 8 — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ]. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.

  Użytkownicy komputerów Mac — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ] na pulpicie. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij pozycję [SETUP] (KONFIGURACJA), aby uruchomić łącze pobierania oprogramowania.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

  2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

  Uwaga: w przypadku niektórych modeli wyposażonych także w przewodowe złącze sieciowe może pojawić się dodatkowy ekran z prośbą o wybór między połączeniem USB a połączeniem sieciowym. Jeśli pojawi się ten ekran, należy wybrać opcję [Network Connection] (Połączenie sieciowe). 

  3. Wybierz opcję [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe) jako metodę połączenia. 

  4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że kontrolka zasilania świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

  Krok 2

  1. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci). pl/media/image5_tcm125-1109447. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  2. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij pozycję [Wireless Setup Using the USB Cable] (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przy użyciu przewodu USB). 

  3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

  4. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

  5. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. 

  6. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/image10_tcm125-1109430. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  <Tylko użytkownicy systemu Windows>

  Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).


  7. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  Użytkownicy systemu Windows


  Użytkownicy systemu Mac

  Krok 3

  1. Gdy pojawi się poniższy ekran, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Jest to kabel z symbolem na złączu.

  Windows

  z systemem Mac

  (Użytkownicy systemu Mac powinni kliknąć przycisk [Next] (Dalej)). Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu, z którym połączony jest komputer (zamiast „xxxxxxxxxxxxx”). Jeśli jest to sieć bezprzewodowa, z którą chcesz połączyć drukarkę, kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/image17_tcm125-1109425. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  Tylko użytkownicy komputerów Mac

  Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj). pl/media/image19_tcm125-1109446. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Gdy pojawi się poniższy ekran, odłącz drukarkę od komputera i kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image21_tcm125-1109448. pl/media/image20_tcm125-1109423. Na poniższym ekranie widoczne są następujące pozycje: model i nazwa drukarki oraz nazwa (SSID) sieci bezprzewodowej. pl/media/2-17_tcm125-1109433. png" data-aspect="0" width="100%"/> 


  Kliknij przycisk [Complete/Zakończ]. Kliknij przycisk [OK].

  Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

  (Tylko użytkownicy komputerów Mac)

  Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]

  Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika Canon IJ Network i kliknij przycisk [Add] (Dodaj). 

  Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

 • Instrukcja konfiguracji sieci Canon Digital Ixus55

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji sieci Canon Digital Ixus55

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji sieci Canon Digital Ixus55