Instrukcja stosowania systemu Caire Eclipse With Autosat

Caire Eclipse With Autosat to system automatycznego sterowania i pomiaru w systemach chłodzenia powietrzem. System zapewnia wysoką wydajność i niezawodność dzięki automatycznemu sterowaniu i regulacji temperatury, a także inteligentnemu systemowi monitorowania i pomiaru. System Caire Eclipse With Autosat składa się z komponentów, takich jak główna jednostka sterująca, czujniki temperatury i wilgotności, sterowniki wentylatorów, kontrolery silników i systemy sygnalizacji alarmowej. System może być również wyposażony w zestaw opcjonalnych akcesoriów, takich jak czujniki czadu, wyłączniki zasilania i zdalne sterowanie. Instrukcja stosowania systemu Caire Eclipse With Autosat zaleca, aby użytkownicy zapoznali się z instrukcją producenta przed instalacją i użytkowaniem systemu, aby upewnić się, że system jest używany w bezpieczny i wydajny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja stosowania systemu Caire Eclipse With Autosat

Liberator

Instrukcja obsługi

1. Aby sprawdzić poziom płynu w urządzeniu, zapoznaj

się z informacjami na stronie 9.

2. Pomiędzy napełnieniami oczyszczaj złącza

napełniania na zbiorniku Liberator oraz

module przenośnym za pomocą czystej, suchej

i niepozostawiającej włókien ściereczki, aby

zapobiec zamarzaniu i uszkodzeniu sprzętu.

OSTRZEŻENIE: ZŁĄCZE MUSI BYĆ SUCHE, PONIEWAŻ

WILGOĆ MOŻE SPOWODOWAĆ PRZYMARZANIE

URZĄDZEŃ I WYCIEK.

OSTRZEŻENIE: CZYŚCIĆ ZŁĄCZA NAPEŁNIANIA NA

ZBIORNIKU LIBERATOR I MODULE PRZENOŚNYM ZA

POMOCĄ CZYSTEJ, SUCHEJ I NIEPOZOSTAWIAJĄCEJ

WŁÓKIEN ŚCIERECZKI.

OSTRZEŻENIE: NIE WCISKAĆ ANI NIE PORUSZAĆ

METALOWEGO GRZYBKA ZAWORU NA ZŁĄCZU

NAPEŁNIANIA PODCZAS CZYSZCZENIA. MOŻE TO

SPOWODOWAĆ WYCIEK CIEKŁEGO TLENU. JEŚLI

DOJDZIE DO WYCIEKU, OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE

I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKIEM SŁUŻBY

ZDROWIA.

OSTRZEŻENIE: JEŚLI ZAOBSERWOWANY ZOSTANIE

POWAŻNY WYCIEK W POSTACI STRUMIENIA PŁYNU,

NALEŻY NATYCHMIAST OPUŚCIĆ MIEJSCE, W KTÓRYM

ZNAJDUJE SIĘ URZĄDZENIE, I SKONTAKTOWAĆ SIĘ

Z PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA.

OSTRZEŻENIE: JEŚLI PODCZAS NAPEŁNIANIA

Z MODUŁÓW WYDOSTAJĄ SIĘ DUŻE ILOŚCI PARY,

PRZERWAĆ NAPEŁNIANIE, OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE

OSTRZEŻENIE: JEŚLI PRZEZ DŁUGI CZAS SŁYSZALNE

BĘDZIE SYCZENIE, PRZERWAĆ UŻYWANIE

URZĄDZENIA I NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ

3. Ustaw pokrętło regulacji przepływu zbiornika

Liberator w pozycji wyłączonej (0).

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami napełniania

dostarczonymi wraz z modułem przenośnym.

OSTRZEŻENIE: JEŚLI PODCZAS ODŁĄCZANIA

MODUŁU PRZENOŚNEGO WYCZUWANY JEST

OPÓR, NIE UŻYWAĆ SIŁY. URZĄDZENIA MOGŁY

DO SIEBIE PRZYMARZNĄĆ. ABY JE ROZŁĄCZYĆ,

TRZEBA POCZEKAĆ, AŻ SIĘ OGRZEJĄ. NIE DOTYKAĆ

ZAMARZNIĘTYCH CZĘŚCI.

174 — POL PN MN234-C4 E | Instrukcja obsługi

Przestroga: Jeśli po rozłączeniu elementów

zaobserwowany zostanie wyciek z modułu

przenośnego, należy go natychmiast odstawić,

tak aby znajdował się w pozycji pionowej, opuścić

pomieszczenie i skontaktować się z pracownikiem

służby zdrowia.

zaobserwowany zostanie wyciek ze zbiornika, należy

natychmiast otworzyć okna, opuścić pomieszczenie

i skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Przestroga: Sprawdzać poziom płynu dopiero po zamknięciu

zaworu spustowego.

Podstawowe czynności obsługi

1. Poniższa tabela pozwala ustalić czas pracy zbiornika

Liberator:

Model

L-20

L-30

Wył.

Nominalne

0, 25

34–17

50–2

0, 5

24–16

35–15

0, 75

16–11

23–18

1

12–8

17–19

1, 5

8–5

11–21

2

6–4

8–21

2, 5

4–22

7–3

3

3–2

5–22

4

2–11

4–10

5

2–1

3–13

6

1–12

2–23

8

1–5

2–5

10

1–0

1–18

12

0–19

1–11

15

1–4

Uwaga: Czasy podano w dniach i godzinach (format 00-00).

Uwaga: Czasy „nominalne" dotyczą warunków idealnych, tzn.

przy maksymalnym napełnieniu, dokładnym ustawieniu natężenia

przepływu, niskim poziomie strat, gdy zbiornik Liberator nie jest

przesuwany itd. Podano maksymalne oczekiwane czasy pracy.

Uwaga: Czasy uzyskiwane przez użytkownika mogą się różnić

od podanych.

L-37

L-45

L-60

61–10

74–19

90–2

43–16

53–4

68–8

29–3

35–11

45–13

21–20

26–14

34–4

14–13

17–17

22–18

10–22

13–7

17–1

8–17

10–15

13–16

7–6

8–20

11–9

5–11

6–15

8–12

4–8

5–7

6–19

3–15

5–16

2–17

3–7

4–6

2–4

2–15

3–10

1–19

2–20

2–6

Eclipse 5

Włączanie Eclipse 5

Urządzenie może być zasilane za

pomocą trzech (3) różnych metod,

takich jak:

• Zasilacz AC w przewodem

NEMA

• Zasilacz DC

• Akumulator

Informacje ogólne na

temat ładowania

Urządzenie

Eclipse 5 ładuje

akumulator, gdy

jest zasilane z sieci

AC, a temperatura

ogniwa mieści się

w limitach bezpiecznego ładowania. Po odłączeniu

zasilania zewnętrznego urządzenie automatycznie

przełączy się na pracę na akumulatorze, o ile jest

on zamontowany i naładowany. Po przywróceniu

zasilania zewnętrznego poprzez podłączenie

urządzenia do gniazda AC rozpocznie się ponowne

ładowanie akumulatora. Zamontowanie akumulatora

nie jest wymagane do działania Eclipse 5.

Aby prawidłowo podłączyć zasilacz AC lub DC,

należy włożyć wtyczkę do zagłębionego gniazda

zasilania zewnętrznego w urządzeniu. Zagłębione

gniazdo zasilania zewnętrznego znajduje się po

prawej stronie koncentratora, patrząc od strony

panelu sterowania. Wcisnąć wtyczkę zasilania do

zagłębionego gniazda.

OSTRZEŻENIE: AKUMULATOR I ZASILACZ DC

ECLIPSE NALEŻY OKRESOWO SPRAWDZAĆ.

JEŚLI ZASILANIE AC NIE JEST DOSTĘPNE,

MOŻNA ZASTOSOWAĆ PONIŻSZE ŹRÓDŁA

ALTERNATYWNE.

376 — POL PN 21182453-C4 E | Instrukcja obsługi

ZASILACZ AC Z DWOMA WTYKAMI

Urządzenie Eclipse 5 dostarczane jest z uniwersalnym

zasilaczem AC do użytku w domu lub we wszystkich

miejscach z dostępem do sieci AC. Aby podłączyć

koncentrator do źródła zasilania AC, prawidłowo

wcisnąć wtyczkę przewodu zasilacza AC do

zagłębionego gniazda zasilania z boku urządzenia

i połączyć zasilacz z gniazdem AC za pomocą kabla.

Po prawidłowym podłączeniu Eclipse 5 na zasilaczu

AC zaświeci się zielony wskaźnik, a na panelu

sterowania użytkownika

zasilania zewnętrznego.

Krok 1

Uwaga: Podłączać urządzenie tylko do zasilania o napięciu

wskazanym na etykiecie z danymi technicznymi znajdującej się na

koncentratorze.

PRZESTROGA: Używać tylko akcesoriów

zalecanych przez producenta. Stosowanie innych

może być niebezpieczne, spowodować poważne

uszkodzenie koncentratora tlenu i doprowadzić

do unieważnienia gwarancji.

PRZESTROGA: Nie podłączać urządzenia za pomocą

przedłużaczy. Nie podłączać zbyt wielu urządzeń do tego

samego gniazda zasilania. Zastosowanie przedłużaczy

może mieć negatywny wpływ na działanie koncentratora.

Podłączenie zbyt wielu urządzeń do jednego gniazda może

spowodować przeciążenie skrzynki rozdzielczej i w efekcie

aktywację wyłącznika/bezpiecznika lub pożar, jeśli wyłącznik/

bezpiecznik nie zadziała.

PRZESTROGA: Korzystanie z przewodów i adapterów

innych niż wskazane, z wyjątkiem przewodów i adapterów

sprzedawanych przez producenta medycznego urządzenia

elektrycznego, jako części zamiennych dla komponentów

wewnętrznych może spowodować zwiększenie emisji lub

obniżenie odporności koncentratora tlenu na zakłócenia.

Zasilacz AC z wtyczką

z dwoma wtykami

Nr produktu 21334759

wyświetli wskaźnik

Krok 2

Instrukcja stosowania systemu Caire Eclipse With Autosat

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja stosowania systemu Caire Eclipse With Autosat

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja stosowania systemu Caire Eclipse With Autosat