Opis techniczny Cae Blue Phantom Bpob1801

Cae Blue Phantom BPOB1801 to nowoczesny system kontroli dronów, zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w latających robotach autonomicznych, wykorzystujących wirtualną rzeczywistość. System jest w pełni konfigurowalny i oferuje szereg funkcji, które pozwalają na stworzenie i zarządzanie różnymi rodzajami dronów. System składa się z wielu części, w tym kontrolera drona, bezprzewodowego interfejsu, odbiornika GPS i modemu GSM. Kontroler drona jest odpowiedzialny za komunikację z dronem i jego kontrolę, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie określonych czynności, takich jak monitorowanie pozycji drona, wykonywanie manewrów, zmiana wysokości i prędkości, czy też wykonywanie określonych zadań. Bezprzewodowy interfejs pozwala na łączenie się z systemem z dowolnego miejsca na świecie, dzięki czemu można zarządzać dronem z dowolnego miejsca. Odbiornik GPS jest odpowiedzialny za pobieranie danych dotyczących pozycji i orientacji drona, natomiast modem GSM umożliwia łączność drona z centrum kontroli.

Ostatnia aktualizacja: Opis techniczny Cae Blue Phantom Bpob1801

1. 

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

2. 

Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:

1)

przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

2)

w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:

a)

przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b)

powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2, 20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1, 40 m, lecz mniejszej od 2, 20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1, 40 m pomija się całkowicie;

3)

formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

4)

układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

5)

w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

6)

w stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;

7)

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;

8)

rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

a)

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,

b)

dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;

9)

rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;

10)

charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 oraz z 2018 r. 138), określającą w zależności od potrzeb:

a)

bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,

b)

w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,

c)

parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,

d)

dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

11)

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a)

zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

b)

emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

c)

rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

d)

właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

e)

wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

- mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;

12)

w stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:

a)

roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,

b)

dostępne nośniki energii,

d)

wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e)

obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

f)

wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

13)

warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

3. 

Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych.

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOMU JEDNORODZINNEGO

nazwa, adres obiektu budowlanego i numer ewidencyjny działki,

na której obiekt jest usytuowany

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

nazwa i adres jednostki projektowej

imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie

części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich

opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień

budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy

imiona i nazwiska osób sprawdzających wszystkie części

projektu budowlanego (jeśli konieczne)

Lata produkcji: 2003 – teraz(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Segment: Auta luksusowe

Luksusowa limuzyna (segment F) produkowana od 2003 roku. W ofercie Rolls-Royce’a pojawiła się w miejscu modelu Silver Seraph. Samochód kontynuuje też tradycje słynnej serii Phantom, której ostatni model (Phantom VI) powstał w 1991 roku. W momencie debiutu, Phantom był najdroższym autem Rolls-Royce’a, szybko stał się też najlepiej sprzedającym modelem (dotychczas ponad 6 tys sprzedanych egzemplarzy). Jego projektantami byli Marek Djordjevic oraz Ian Cameron. Na bazie Phantoma powstały modele Phantom Drophead Coupe oraz Phantom Coupe.Pokaż wersję z silnikiem:
Opis techniczny Cae Blue Phantom Bpob1801

Bezpośredni link do pobrania Opis techniczny Cae Blue Phantom Bpob1801

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opis techniczny Cae Blue Phantom Bpob1801