Podręcznik sprzętowy systemu Bosch Gws 750 125

Podręcznik sprzętowy systemu Bosch Gws 750 125 to profesjonalny zestaw narzędzi do cięcia i szlifowania drewna, metali i innych materiałów. Zestaw zawiera piłę tarczową z regulacją prędkości, szlifierkę kątową, młot udarowy, wycinarkę do metalu i wiele innych narzędzi. Przy użyciu tego zestawu można wykonać wszystko, od prostego cięcia po skomplikowane wykończenia. Narzędzia są wytrzymałe i wytrzymałe, a wszystkie elementy są dobrze wyważone i łatwe w obsłudze. Podręcznik sprzętowy systemu Bosch Gws 750 125 oferuje idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, jak i amatorów pracujących z drewnem, metalem lub innymi materiałami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik sprzętowy systemu Bosch Gws 750 125

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch GWS 750 S Professional. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

186 | PolskiFax: +90 282 6521966E-mail: info@ustundagsogutma. comIŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJKarasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/AMerkez / ADANATel. : +90 322 359 97 10 - 352 13 79Fax: +90 322 359 13 23E-mail: isiklar@isiklarelektrik. comDiğer servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:www. bosch-pt. com/serviceaddressesNakliyeAlet içindeki lityum iyon (Li-Ionen) aküler tehlikeli maddetaşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka biryükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerindetaşınabilir.Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yoluile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeyeilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Gönderi paketlenirken birtehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareketetmeyecek biçimde paketleyin. Lütfen olası ek ulusalyönetmelik hükümlerine de uyun.TasfiyeElektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalajmalzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir geridönüşüm merkezine yollanmalıdır.Elektrikli el aletlerini ve aküleri/bataryalarıevsel çöplerin içine atmayın!Sadece AB ülkeleri için:2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünütamamlamış elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yönetmeliğiuyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için birgeri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.Aküler/bataryalar:Lityum iyon:Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyun (Bakınız „Nakliye“,Sayfa 186).PolskiWskazówki bezpieczeństwaOgólne zasady bezpieczeństwa podczas pracy zelektronarzędziamiOSTRZEŻENIENależy przeczytać wszystkieostrzeżenia i wskazówki. Nieprze-strzeganie poniższych ostrzeżeń i wskazówek może stać sięprzyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub po-ważnych obrażeń ciała.Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dladalszego zastosowania.Pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi za-silanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilają-cym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami(bez przewodu zasilającego).Bezpieczeństwo w miejscu pracyu Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapew-nić dobre oświetlenie. Nieporządek i brak właściwegooświetlenia sprzyjają wypadkom.u Elektronarzędzi nie należy używać w środowiskach za-grożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cie-czy, gazów lub pyłów. Podczas pracy elektronarzędziemwytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon py-łów lub oparów.u Podczas użytkowania elektronarzędzia należy zwrócićuwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdo-wały się w bezpiecznej odległości. Czynniki rozprasza-jące mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzę-dziem.Bezpieczeństwo elektryczneu Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazd.Nie wolno w żadnej sytuacji i w żaden sposób modyfi-kować wtyczek. Podczas pracy elektronarzędziami zuziemieniem ochronnym nie wolno stosować żadnychwtyków adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasującedo nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażeniaprądem.u Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami lubzwartymi z masą, takimi jak rury, grzejniki, kuchenkii lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.u Elektronarzędzi nie wolno narażać na kontakt z desz-czem ani wilgocią. Przedostanie się wody do wnętrzaobudowy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz-nym.u Nie używać przewodu zasilającego do innych celów.Nie wolno używać przewodu do przenoszenia ani prze-suwania elektronarzędzia; nie wolno też wyjmowaćwtyczki z gniazda, pociągając za przewód. Przewódnależy chronić przed wysokimi temperaturami, należygo trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi i rucho-mych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane prze-wody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.u W przypadku pracy elektronarzędziem na wolnym po-wietrzu, należy używać przewodu przedłużającego,przeznaczonego do zastosowań zewnętrznych. Użycieprzedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrzzmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.u Jeżeli nie ma innej możliwości, niż użycie elektrona-rzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy podłączyć je doźródła zasilania wyposażonego w wyłącznik ochronnyróżnicowoprądowy. Zastosowanie wyłącznika ochronne-1 609 92A 5FJ | (06. 10. 2020) Bosch Power Tools

Strona: 2

Polski | 187go różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prą-dem elektrycznym.Bezpieczeństwo osóbu Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachowaćczujność, każdą czynność wykonywać ostrożnie i zrozwagą. Nie przystępować do pracy elektronarzę-dziem w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływemnarkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi pod-czas pracy może grozić bardzo poważnymi obrażeniamiciała.u Stosować środki ochrony osobistej. Należy zawszenosić okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposa-żenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z po-deszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lubśrodków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zasto-sowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeńu Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-dzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródłazasilania i/lub podłączeniem akumulatora, podniesie-niem albo transportem urządzenia, należy upewnićsię, że włącznik elektronarzędzia znajduje się w pozy-cji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcemopartym na włączniku/wyłączniku lub włożenie do gniaz-da sieciowego wtyczki włączonego narzędzia, może staćsię przyczyną wypadków.u Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąćwszystkie narzędzia nastawcze i klucze maszynowe.Narzędzia lub klucze, pozostawione w ruchomych czę-ściach urządzenia, mogą spowodować obrażenia ciała.u Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-leży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanierównowagi. Dzięki temu można będzie łatwiej zapano-wać nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytu-acjach.u Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosićluźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawicenależy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźnaodzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwyco-ne przez ruchome części.u Jeżeli producent przewidział możliwość podłączeniaodkurzacza lub systemu odsysania pyłu, należy upew-nić się, że są one podłączone i są prawidłowo stosowa-ne. Użycie systemu odsysania pyłu może zmniejszyć za-grożenie zdrowia związane z emisją pyłu.Obsługa i konserwacja elektronarzędziu Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy do-brać odpowiednie elektronarzędzie do wykonywanejczynności. Odpowiednio dobrane elektronarzędzie wy-kona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do jakiejjest przystosowane.u Nie należy używać elektronarzędzia z uszkodzonymwłącznikiem/wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którymnie można sterować za pomocą włącznika/wyłącznika,stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.u Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych,przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elek-tronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowe-go i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożnościogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-narzędzia.u Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-niać narzędzia osobom, które nie są z nim obeznanelub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Elektrona-rzędzia w rękach nieprzeszkolonego użytkownika są nie-bezpieczne.u Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzę-dzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urzą-dzenia prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane,czy nie doszło do uszkodzenia niektórych części orazczy nie występują inne okoliczności, które mogą miećwpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.Uszkodzone części należy naprawić przed użyciemelektronarzędzia. Wiele wypadków spowodowanych jestniewłaściwą konserwacją elektronarzędzi.u Należy stale dbać o czystość narzędzi skrawających iregularnie je ostrzyć. Starannie konserwowane, ostrenarzędzia skrawające rzadziej się blokują i są łatwiejsze wobsłudze.u Elektronarzędzi, osprzętu, narzędzi roboczych itp. na-leży używać zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzględ-niać warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne zprzeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowa-dzić do niebezpiecznych sytuacji.akumulatorowychu Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach oparametrach określonych przez producenta. W przy-padku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowaniaokreślonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodnyz przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.u Elektronarzędzi należy używać wyłącznie z przezna-czonymi do nich akumulatorami. Użycie innych akumu-latorów może stwarzać ryzyko odniesienia obrażeń ciała izagrożenie pożarem.u Nieużywany akumulator należy przechowywać z dalaod metalowych elementów, takich jak spinacze, mone-ty, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmiotymetalowe, które mogłyby spowodować zwarcie sty-ków akumulatora. Zwarcie pomiędzy stykami akumula-tora może spowodować oparzenia lub pożar.u Przechowywanie lub użytkowanie akumulatora w nie-odpowiednich warunkach może spowodować wyciekelektrolitu. Należy unikać kontaktu z elektrolitem, a wrazie przypadkowego kontaktu, przepłukać skórę wo-dą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, na-leży dodatkowo zasięgnąć porady lekarza. Elektrolitwyciekający z akumulatora może spowodować podrażnie-nia skóry lub oparzenia.Bosch Power Tools 1 609 92A 5FJ | (06. 2020)

Strona: 3

188 | PolskiSerwisu Prace serwisowe przy elektronarzędziu mogą być wy-konywane wyłącznie przez wykwalifikowany personeli przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Gwaran-tuje to bezpieczną eksploatację elektronarzędzia.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy zeszlifierkami kątowymiWspólne zasady bezpieczeństwa pracy podczasszlifowania za pomocą tarcz oraz szlifowania za pomocąpapieru ściernego, obróbki powierzchni za pomocąszczotek drucianych i cięcia za pomocą tarczu Elektronarzędzie jest przeznaczone do pracy jako szli-fierka, szczotka druciana i przecinarka. Należy zapo-znać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkamidotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilu-stracjami i danymi technicznymi, dostarczonymi wrazz niniejszym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie po-niższych wskazówek może stać się przyczyną porażeniaprądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeńu Elektronarzędziem tym nie należy wykonywać czynno-ści takich jak polerowanie. Stosowanie elektronarzędziado czynności, do których nie jest ono przewidziane, jestniebezpieczne i może skutkować obrażeniami.u Nie należy używać osprzętu, który nie jest przeznaczo-ny do tego elektronarzędzia lub zalecany przez produ-centa. Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektro-narzędzia, nie gwarantuje bezpiecznego użycia.u Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzę-dzia roboczego musi być co najmniej równa podanejna elektronarzędziu prędkości maksymalnej. Narzę-dzia robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalnaprędkością, mogą pęknąć, a ich fragmenty odprysnąć.u Średnica zewnętrzna i grubość stosowanego narzę-dzia roboczego muszą odpowiadać wymiarom zaleca-nym dla danego elektronarzędzia. Nieprawidłowe roz-miary narzędzi roboczych utrudniają działanie elementówzabezpieczających oraz ich kontrolę.u Gwintowane narzędzia robocze muszą być dokładniedopasowane do gwintu wrzeciona. Otwór narzędzi ro-boczych montowanych przy użyciu kołnierzy musi do-kładnie pasować do średnicy kołnierza. Narzędzia ro-bocze, które nie pasują dokładnie do osprzętu montażo-wego elektronarzędzia, obracają się nierównomiernie,wywołując silne drgania i grożąc utratą panowania nadelektronarzędziem.u W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonegoosprzętu. Przed każdym użyciem należy skontrolowaćnarzędzia robocze, np. tarcze ścierne pod kątem ubyt-ków i pęknięć, talerze szlifierskie pod kątem pęknięć,starcia lub nadmiernego zużycia, a szczotki drucianepod kątem luźnych lub połamanych drutów. W razieupadku elektronarzędzia lub narzędzia roboczego, na-leży sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu i ewen-tualnie użyć innego, nieuszkodzonego narzędzia. Posprawdzeniu i zamocowaniu narzędzia roboczego,elektronarzędzie należy włączyć na minutę na najwyż-sze obroty bez obciążenia, zwracając przy tym uwagę,by osoba obsługująca i osoby postronne znajdującesię w pobliżu, znalazły się poza strefą obracającegosię narzędzia. Uszkodzone narzędzia łamią się najczę-ściej w tym czasie próbnym.u Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależno-ści od zastosowania należy stosować maskę ochronną,gogle lub okulary ochronne. W zależności od rodzajupracy, należy nosić maskę przeciwpyłową, środkiochrony słuchu, rękawice ochronne oraz specjalnyfartuch, chroniący przed małymi cząstkami ścierane-go i obrabianego materiału. Należy chronić oczy przedunoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, powstałymiw czasie pracy. Maska przeciwpyłowa i ochronna dróg od-dechowych muszą filtrować powstający podczas pracypył. Oddziaływanie hałasu o dużym natężeniu przez dłuż-szy okres czasu, możne spowodować utratę słuchu.u Osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecz-nej odległości od strefy zasięgu elektronarzędzia. Każ-dy, kto znajduje się w pobliżu pracującego elektrona-rzędzia, musi stosować środki ochrony osobistej.Odłamki obrabianego elementu lub pękniętego narzędziaroboczego mogą zostać odrzucone na dużą odległość ispowodować obrażenia u osoby znajdującej się nawet po-za bezpośrednią strefą zasięgu.u Podczas wykonywania prac, przy których narzędzieskrawające mogłoby natrafić na ukryte przewodyelektryczne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącz-nie za izolowane powierzchnie. Kontakt z przewodemelektrycznym pod napięciem może spowodować przeka-zanie napięcia na nieizolowane części metalowe elektro-narzędzia, grożąc porażeniem prądem elektrycznym.u Nigdy nie wolno odkładać elektronarzędzia przed cał-kowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Ob-racające się narzędzie może zaklinować się w obrabianejpowierzchni, w konsekwencji czego elektronarzędzie za-cznie zachowywać się w sposób niekontrolowany.u Nie wolno przenosić uruchomionego elektronarzędzia.Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym się narzę-dziem roboczym może spowodować jego wciągnięcie ikontakt narzędzia roboczego z ciałem osoby obsługują-cej.u Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elek-tronarzędzia. Wentylator silnika wciąga pył do obudowy,a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodo-wać zagrożenie elektryczne.u Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu mate-riałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować ich za-płon.u Nie należy używać narzędzi roboczych, które wymaga-ją stosowania płynnych środków chłodzących. Użyciewody lub innych płynnych środków chłodzących grozi po-rażeniem lub udarem elektrycznym.

Strona: 4

Polski | 189Odrzut i odpowiednie ostrzeżeniaOdrzut jest nagłą reakcją elektronarzędzia na zablokowanielub zahaczenie obracającego się narzędzia, np. tarczy ścier-nej lub tnącej, talerza szlifierskiego, szczotki drucianej itp.Zablokowanie lub zahaczenie prowadzi do nagłego zatrzy-mania obracającego się narzędzia roboczego. Niekontrolo-wane elektronarzędzie zostanie w związku z tym szarpniętew kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzędzia robo-czego.Gdy np. tarcza ścierna zahaczy się lub zablokuje, zagłębionaw materiale krawędź tarczy może przeciąć powierzchnię, po-wodując wypadnięcie tarczy z materiału lub odrzut elektro-narzędzia. Ruch tarczy ściernej (w kierunku osoby obsługują-cej lub od niej) uzależniony jest wtedy od kierunku ruchu tar-czy w miejscu zablokowania. W takich warunkach może tak-że dojść do pęknięcia tarczy ściernej.Odrzut jest następstwem niewłaściwego i/lub błędnego spo-sobu użycia elektronarzędzia lub zastosowania go w niewła-ściwych warunkach. Można go uniknąć przez zachowanieopisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.u Elektronarzędzie należy mocno trzymać, a ciało i ra-mię ustawić w pozycji, umożliwiającej złagodzenie siłyodrzutu. Jeżeli w skład wyposażenia standardowegowchodzi rękojeść dodatkowa, należy jej zawsze uży-wać, żeby mieć jak największą kontrolę nad siłami od-rzutu lub momentem obrotowym podczas rozruchu.Osoba obsługująca elektronarzędzie może kontrolowaćreakcje na zwiększający się moment obrotowy lub siły od-rzutu poprzez zastosowanie odpowiednich środkówostrożności.u Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracającegosię narzędzia roboczego. Wskutek odrzutu narzędzie ro-bocze może zranić rękę.u Należy zachować taką pozycję, aby znajdować się jaknajdalej od strefy zasięgu elektronarzędzia w przy-padku wystąpienia odrzutu. Na skutek odrzutu elektro-narzędzie przemieszcza się w kierunku przeciwnym do ru-chu tarczy w miejscu zablokowania.u Należy zachować szczególną ostrożność w przypadkuobróbki narożników, ostrych krawędzi itp. Należy uni-kać sytuacji, w której narzędzie robocze mogłoby od-bić się od powierzchni lub zahaczyć o nią. Obracającesię narzędzie robocze jest bardziej podatne na zaklesz-czenie przy obróbce kątów, ostrych krawędzi lub gdy zo-stanie odbite. Może to stać się przyczyną utraty panowa-nia lub odrzutu.u Nie należy montować w elektronarzędziu tarcz łańcu-chowych ani zębatych. Narzędzia robocze tego typuczęsto powodują odrzut i w efekcie utratę kontroli nadSzczególne zasady bezpieczeństwa pracy podczasszlifowania i cięcia za pomocą tarczu Należy używać wyłącznie tarcz zalecanych dla danegoelektronarzędzia oraz osłon przeznaczonych do danejtarczy. Tarcz, które nie są przeznaczone do stosowania zelektronarzędziem, nie można należycie zabezpieczyć.Takie tarcze są niebezpieczne.u Powierzchnia szlifująca tarczy z obniżonym (wklę-słym) środkiem musi być zamocowana poniżej płasz-czyzny krawędzi osłony. Nieprawidłowo zamocowanatarcza, wystająca poza płaszczyznę krawędzi osłony, niebędzie odpowiednio zabezpieczona.u Osłona musi być dobrze przymocowana do elektrona-rzędzia, a jej ustawienie musi gwarantować jak naj-większy stopień bezpieczeństwa. Oznacza to, że frag-ment tarczy, zwrócony w stronę osoby obsługującej,musi być w jak największym stopniu zasłonięty. Osło-na chroni osobę obsługującą przed odłamkami pękniętejtarczy, przypadkowym kontaktem z tarczą oraz iskrami,od których mogłoby zapalić się ubranie.u Tarcz należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.Na przykład: nie wolno szlifować boczną powierzchniątarczy tnącej. Tarcze tnące są przeznaczone do szlifowa-nia obwodowego. Wpływ sił bocznych na te tarcze możedoprowadzić do ich pęknięcia.u Do wybranej tarczy należy używać zawsze nieuszko-dzonych kołnierzy mocujących o właściwie dobranejśrednicy. Odpowiednie kołnierze podtrzymują tarczę,zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo jej pęk-nięcia. Kołnierze do tarcz tnących mogą różnić się od koł-nierzy przeznaczonych do tarcz szlifierskich.u Nie wolno używać zużytych tarcz przeznaczonych dowiększych elektronarzędzi. Tarcze przeznaczone dowiększych elektronarzędzi nie są odpowiednie do pracy zwyższą prędkością obrotową, która jest charakterystycz-na dla mniejszych elektronarzędzi, i mogą pęknąć.Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas cięcia tarcząściernąu Nie wolno dopuszczać do przekrzywienia się tarczy wmateriale ani stosować zbyt dużego nacisku na tar-czę. Nie należy próbować ciąć zbyt grubych elemen-tów. Przeciążona tarcza jest bardziej podatna na wygina-nie się lub zakleszczenie w szczelinie, co powoduje wzrostprawdopodobieństwa odrzutu lub pęknięcia tarczy.u Nie należy stawać na linii obracającej się tarczy ani zanią. W razie odrzutu elektronarzędzie może odskoczyć wkierunku operatora.u W razie zakleszczenia się tarczy lub przerwania opera-cji cięcia z jakiegokolwiek powodu, należy wyłączyćelektronarzędzie, trzymając je w bezruchu do momen-tu całkowitego zatrzymania się tarczy. Nie wolno wyj-mować tarczy z przecinanego elementu, gdy tarczaznajduje się w ruchu, gdyż może to doprowadzić doodrzutu. Należy zbadać przyczynę zakleszczenia się tar-czy i podjąć stosowne działania w celu wyeliminowaniaproblemu.u Nie wolno wznawiać operacji cięcia, gdy tarcza znaj-duje się w przecinanym elemencie. Tarczę możnaostrożnie włożyć w naciętą szczelinę, dopiero gdyosiągnie pełną prędkość obrotową. Jeżeli elektronarzę-dzie zostanie ponownie uruchomione, gdy tarcza znajdujesię w przecinanym elemencie, tarcza może zakleszczyćsię, wyskoczyć z materiału albo spowodować odrzut.

Strona: 5

190 | Polskiu Duże płyty i duże obrabiane elementy należy pode-przeć, aby zminimalizować ryzyko zakleszczenia siętarczy i odrzutu narzędzia. Duże płyty mają tendencjędo uginania się pod własnym ciężarem. Podpory należyustawiać pod przecinanym elementem w pobliżu linii cię-cia i na krawędziach elementu, po obu stronach tarczy.wykonywania cięć wgłębnych w istniejących ścianachbądź innych nieprzejrzystych obszarach. Wystającatarcza może przeciąć rury z gazem lub wodą, przewodyelektryczne lub obiekty, które mogą spowodować odrzut.Zasady bezpieczeństwa pracy podczas szlifowaniau Nie należy używać zbyt dużych arkuszy papieru ścier-nego. Przy doborze papieru ściernego należy kiero-wać się zaleceniami producenta. Zbyt duży papierścierny, wystający poza obręb tarczy szlifierskiej, groziskaleczeniem i może spowodować wyszczerbienie lubszybkie zużycie tarczy, a także odrzut.Zasady bezpieczeństwa podczas oczyszczaniapowierzchni szczotką drucianąu Należy pamiętać, że nawet podczas zwykłej pracyszczotka może tracić druty. Nie należy przeciążać dru-tów poprzez zbyt mocne dociskanie szczotki do po-wierzchni Wyrzucane w powietrze druty mogą z łatwo-ścią przebić lekkie ubranie i/lub skórę.u Jeżeli podczas oczyszczania powierzchni szczotkądrucianą zalecane jest używanie osłony, należy uwa-żać, aby szczotka tarczowa lub szczotka druciana niedotykały osłony. Szczotka tarczowa lub druciana możepodczas pracy zwiększyć swoją średnicę wskutek obcią-żenia oraz w wyniku działania siły odśrodkowej.Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwaNależy nosić okulary ochronne.u Należy używać odpowiednich detektorów w celu zlo-kalizowania instalacji lub zwrócić się o pomoc do lo-kalnego dostawcy usługi. Kontakt z przewodami znajdu-jącymi się pod napięciem może doprowadzić do powsta-nia pożaru lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenieprzewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu.Przebicie przewodu wodociągowego powoduje szkodyrzeczowe.u Nie należy dotykać tarcz szlifierskich i tnących, zanimnie ostygną. Tarcze szlifierskie rozgrzewają się podczasobróbki do bardzo wysokich temperatur.u W przypadku przerwy w dopływie zasilania, np. po wy-jęciu akumulatora, należy odblokować włącznik/wy-łącznik i ustawić go w pozycji wyłączonej. W ten spo-sób można zapobiec niezamierzonemu włączeniu elektro-u Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lubimadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.u W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania goniezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpie-nia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuch-nąć. Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a wprzypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się zlekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.u Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwozwarcia.u Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, atakże działanie sił zewnętrznych mogą spowodowaćuszkodzenie akumulatora. Może wówczas dojść dozwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia,eksplozji lub przegrzania.u Akumulator należy stosować wyłącznie w urządze-niach producenta. Tylko w ten sposób można ochronićakumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciąże-niem.Akumulator należy chronić przed wysokimitemperaturami, np. przed stałym nasłonecz-nieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami,wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie zwarcia iwybuchu.u OSTROŻNIE! Podczas pracy z elektronarzędziem wy-posażonym w funkcję Bluetooth ®może dojść do zakłó-cenia działania innych urządzeń i instalacji, samolo-tów i urządzeń medycznych (np. rozruszników serca,aparatów słuchowych). Nie można także całkowiciewykluczyć potencjalnie szkodliwego wpływu na ludzi izwierzęta, przebywające w bezpośredniej bliskości.Nie wolno użytkować elektronarzędzia z funkcjąBluetooth®w pobliżu urządzeń medycznych, stacji ben-zynowych, zakładów chemicznych ani w rejonach za-grożonych wybuchem. Nie wolno użytkować elektro-narzędzia z funkcją Bluetooth®w samolotach. Należyunikać długotrwałego użytkowania urządzenia, jeżeliznajduje się ono w bezpośredniej bliskości ciała.Znak słowny Bluetooth® oraz znaki graficzne (logo) są za-rejestrowanymi znakami towarowymi i stanowią wła-sność Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tychznaków przez firmę Robert Bosch Power Tools GmbH od-bywa się zgodnie z umową licencyjną.Opis urządzenia i jego zastosowaniaNależy przeczytać wszystkie wskazówki do-tyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nie-przestrzeganie wskazówek dotyczących bez-pieczeństwa i zaleceń może doprowadzić doporażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lubpoważnych obrażeń ciała.Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początkuinstrukcji obsługi.Użycie zgodne z przeznaczeniemElektronarzędzie jest przeznaczone do cięcia, szlifowania iszczotkowania materiałów metalowych i kamiennych bezchłodzenia wodą.

Strona: 6

Polski | 191W przypadku cięcia za pomocą spajanych materiałów ścier-nych należy użyć specjalnej pokrywy ochronnej do cięcia.Podczas cięcia kamienia należy zadbać o odpowiednie odsy-sanie pyłu.Przy zastosowaniu atestowanych narzędzi szlifierskich elek-tronarzędzie można użyć również do szlifowania papierem.Po zamontowaniu modułu Bluetooth®Low Energy ModuleGCY 30-4 istnieje możliwość bezprzewodowej transmisji da-nych i ustawień elektronarzędzia za pośrednictwemBluetooth®. Dane te mogą być przesyłane między elektrona-rzędziem a urządzeniem mobilnym.Przedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych graficznie komponentów odno-si się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.(1) Dźwignia zwalniająca blokadę pokrywy ochronnej(2) Strzałka kierunku obrotów (na obudowie)(3) Przycisk blokady wrzeciona(4) Oświetlenie robocze LED (GWS 18V-10 SC)(5) Interfejs użytkownika(6) Włącznik/wyłącznik(7) Pokrywka modułu Bluetooth(8) AkumulatorA)(9) Przycisk odblokowujący akumulatorA)(10) Rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)(11) Pokrywa ochronna do szlifowaniaA)(12) Pokrywa ochronna do szlifowania(13) Kołnierz mocujący z uszczelką(14) Tarcza szlifierska(15) Szybkozaciskowa nakrętka mocująca z pałąkiem(16) Tarcza garnkowa z nasypem z węglika spiekanegoA)(17) Pokrywa ochronna do cięciaA)(18) Tarcza tnącaA)(19) Rękojeść (powierzchnia izolowana)(20) Wrzeciono szlifierki(21) Osłona rękiA)(22) Gumowy talerz szlifierskiA)(23) Papier ściernyA)(24) Nakrętka okrągłaA)(25) Szczotka garnkowaA)(26) Diamentowa koronka wiertniczaA)(27) Pokrywa odsysająca do cięcia z prowadnicą sanecz-kowąA)(28) Diamentowa tarcza tnącaA)(29) Wskazanie stanu naładowania akumulatora (interfejsużytkownika)(30) Wskazanie stopnia wstępnego wyboru prędkości ob-rotowej (interfejs użytkownika)(31) Przycisk wstępnego wyboru prędkości obrotowej (in-terfejs użytkownika)(32) Wskazanie stanu elektronarzędzia (interfejs użytkow-nika)(33) Wskazanie wyłącznika przeciążeniowego (interfejsA) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użyt-kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-pletny asortyment wyposażenia dodatkowego można zna-leźć w naszym katalogu osprzętu.Dane techniczneSzlifierka kątowa GWS 18V-10 C GWS 18V-10 C GWS 18V-10 CNumer katalogowy 3 601 JG3 0.. 3 601 JG3 2.. 3 601 JG3 1..Napięcie znamionowe V= 18 18 18Nominalna prędkość obrotowaA)min–19000 9000 9000Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)– – –Maks. średnica tarczy szlifierskiej mm 100 115 125Gwint wrzeciona szlifierki M 10 M 14 M 14Maks. długość gwintu wrzeciona mm 22 22 22Zabezpieczenie przed odrzutem ● ● ●Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem ● ● ●Hamulec wybiegowy ● ● ●Wstępny wybór prędkości obrotowej – – –Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B)– z rękojeścią dodatkową tłumiącą drgania kg 2, 3–3, 3 2, 3–3, 3 2, 3–3, 3– ze standardową rękojeścią dodatkową kg 2, 2–3, 2 2, 2–3, 2 2, 2–3, 2Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania °C 0... +35 0... +35Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC)ipodczas przechowywania°C –20... +50 –20... +50

Strona: 7

192 | PolskiZalecane akumulatory GBA 18V...ProCORE18V...GBA 18V...Zalecane ładowarki GAL 18...GAX 18...GAL 36...GAL 18...Transmisja danychBluetooth® Bluetooth®4. 2(Low Energy)D)Bluetooth®4. 2Odstęp między sygnałami s 8 8 8Maks. zasięg sygnałuE)m 30 30 30A) Nominalna prędkość obrotowa zgodnie z normą EN 60745-2-3B) w zależności od zastosowanego akumulatoraC) ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °CD) Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth®Low Energy (wersja 4. 2), a także obsługiwać profil GAP (GenericAccess Profile).E) Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku ba-rier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp. ) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.Szlifierka kątowa GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 SCNumer katalogowy 3 601 JG3 3.. 3 601 JG3 6.. 3 601 JG3 4.. 3 601 JG3 5..Napięcie znamionowe V= 18 18 18 189000 9000 9000 75004500–9000 4500–9000 4500–9000 4000–7500Maks. średnica tarczy szlifierskiej mm 100 115 125 150Gwint wrzeciona szlifierki M 10 M 14 M 14 M 14Maks. długość gwintu wrzeciona mm 22 22 22 22Zabezpieczenie przed odrzutem ● ● ● ●Zabezpieczenie przed ponownym roz-ruchem● ● ● ●Hamulec wybiegowy ● ● ● ●Wstępny wybór prędkości obrotowej ● ● ● ●– z rękojeścią dodatkową tłumiącądrganiakg 2, 3–3, 3 2, 3–3, 3 2, 3–3, 3 2, 3–3, 3– ze standardową rękojeścią dodatko-wąkg 2, 2–3, 2 2, 2–3, 2 2, 2–3, 2 2, 2–3, 2Zalecana temperatura otoczenia pod-czas ładowania°C 0... +35Dopuszczalna temperatura otoczeniapodczas pracyC)i podczas przechowy-wania°C –20... +50Odstęp między sygnałami s 8 8 8 8

Strona: 8

Polski | 193m 30 30 30 30Informacje o emisji hałasu i drgańGWS 18V-10 C GWS 18V-10 C GWS 18V-10 C3 601 JG3 0.. 3 601 JG3 1..Wartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodnie z EN 60745-2-3.Określony wg skali A typowy poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosiPoziom ciśnienia akustycznegoPoziom mocy akustycznejNiepewność pomiaru KStosować środki ochrony słuchu!dB(A)dB79903Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z EN 60745-2-3:Szlifowanie powierzchni:ahKm/s26, 01, 5Szlifowanie papierem ściernym:3, 5GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 SC GWS 18V-10 SC3 601 JG3 3.. 3 601 JG3 5..81926, 53, 0Podany w niniejszej instrukcji poziom emisji hałasu zostałzmierzony zgodnie z określoną normą procedurą pomiarowąi może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Moż-na go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzieużyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędzia-mi roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konser-

Strona: 9

194 | Polskiwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Poda-ne powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenieekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąćpod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone lubgdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pra-cy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, ma-jące na celu ochronę osoby obsługującej przed skutkami eks-pozycji na drgania, np. : konserwacja elektronarzędzia i na-rzędzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,aby nie dopuścić do wyziębienia rąk, właściwa organizacjaczynności wykonywanych podczas pracy.MontażMontaż modułu Bluetooth®GCY 30-4Wskazówka: W przypadku elektronarzędzi GWS 18V-10 Cmoduł Bluetooth®Low Energy Module GCY 30-4 jest dostęp-ny w programie osprzętu dodatkowego; w przypadku elek-tronarzędzi GWS 18V-10 SC wchodzi w zakres dostawy.Informacje dotyczące modułu Bluetooth® Low Energy Modu-le GCY 30-4 można znaleźć w instrukcji obsługi modułu.Ładowanie akumulatorau Należy stosować wyłącznie ładowarki wyszczególnio-ne w danych technicznych. Tylko te ładowarki są odpo-wiednie do ładowania zastosowanego w elektronarzędziuakumulatora litowo-jonowego.Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest nałado-wany częściowo. Aby zagwarantować pełną wydajność aku-mulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie nała-dować akumulator w ładowarce.Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnejchwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Prze-rwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszko-dzenia ogniw akumulatora.Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw "ElectronicCell Protection (ECP)" akumulator litowo-jonowy jest zabez-pieczony przed głębokim rozładowaniem. W przypadku roz-ładowania akumulatora układ ochronny odłącza urządzenie:narzędzie przestaje się poruszać.u Po automatycznym wyłączeniu elektronarzędzia nienaciskać ponownie włącznika/wyłącznika. Można wten sposób uszkodzić akumulator.Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji odpadów.Wyjmowanie akumulatoraAkumulator (8) posiada dwa stopnie blokady, zapobiegającejego wypadnięciu w przypadku niezamierzonego naciśnięciaprzycisku odblokowującego akumulator (9). Akumulator,umieszczony w obudowie elektronarzędzia, przytrzymywanyjest na miejscu za pomocą sprężyny.W celu wyjęcia akumulatora (8) nacisnąć przycisk odbloko-wujący (9) i wyjąć akumulator z elektronarzędzia. Nie należyprzy tym używać siły.Wskaźnik stanu naładowania akumulatoraZielone diody LED wskaźnika stanu naładowania akumulato-ra pokazują stan naładowania akumulatora. Ze względówbezpieczeństwa stan naładowania akumulatora można skon-trolować tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania lub,aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania. Można tozrobić także po wyjęciu akumulatora.Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowanianie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulatorjest uszkodzony i należy go wymienić.Wskazówka: Stan naładowania akumulatora wyświetlanyjest również w interfejsie użytkownika (5) (zob. „Interfejsużytkownika (zob. rys. B)“, Strona 198).Typ akumulatora GBA 18V...Diody LED PojemnośćŚwiatło ciągłe, 3 zielone diody LED 60−100%Światło ciągłe, 2 zielone diody LED 30−60%Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED 5−30%Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED 0−5%Typ akumulatora ProCORE18V...Światło ciągłe, 5 zielonych diod LED 80−100%Światło ciągłe, 4 zielone diody LED 60−80%Światło ciągłe, 3 zielone diody LED 40−60%Światło ciągłe, 2 zielone diody LED 20−40%Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED 5−20%Montaż zabezpieczeńu Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przyelektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymianaosprzętu itp. ), a także na czas transportu i przechowy-wania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzoneuruchomienie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.Wskazówka: W przypadku uszkodzenia tarczy szlifierskiejpodczas pracy urządzeniem lub w przypadku uszkodzeniauchwytów na osłonie lub elektronarzędziu, elektronarzędzienależy bezzwłocznie odesłać do punktu obsługi klienta (ad-resy są podane w rozdziale „Obsługa klienta oraz doradztwodotyczące użytkowania“.

Strona: 10

Polski | 195Osłona do szlifowaniaZałożyć osłonę (12) nauchwyt narzędziowy elektro-narzędzia tak, by występyustalające osłony pokrywałysię z uchwytem. Należy przytym nacisnąć i przytrzymać wtej pozycji dźwignię zwalnia-jąca blokadę osłony (1).Docisnąć osłonę (12) nawrzecionie tak, by kołnierzosłony nasunął się na koł-nierz elektronarzędzia, i prze-kręcić osłonę aż do słyszalne-go zaskoczenia zapadki.Pozycja osłony (12) powinnabyć dopasowana do rodzaju obróbki. W tym celu należyprzesunąć dźwignię zwalniającą blokadę osłony (1) w górę iobrócić osłonę (12), ustawiając ją w żądanej pozycji.u Pokrywę ochronną (12) należy zawsze ustawiać w takisposób, aby obydwa zaczepy dźwigni zwalniającej blo-kadę (1) weszły w odpowiednie otwory umieszczonena pokrywie ochronnej (12).u Osłonę (12) należy ustawić w taki sposób, aby zapew-nić osobie obsługującej ochronę przed padającymiiskrami.u Osłona (12) powinna dawać się obrócić tylko po od-blokowaniu dźwigni zwalniającej osłony (1)! W prze-ciwnym wypadku nie wolno użytkować elektronarzę-dzia i należy przekazać je do punktu serwisowego.Wskazówka: Występy ustalające na osłonie (12) uniemożli-wiają zamontowanie osłony, która nie pasuje do danegoelektronarzędzia.Pokrywa ochronna (osłona) do cięciau W przypadku cięcia za pomocą spajanych materiałówściernych należy użyć specjalnej pokrywy ochronnejdo cięcia (17).u Podczas cięcia kamienia należy zadbać o odpowiednieodsysanie pyłu.Pokrywę ochronną do cięcia (17) montuje się w taki samsposób jak pokrywę ochronną do szlifowania (12).Pokrywa odsysająca do szlifowaniaDo bezpyłowego szlifowania farb, lakierów i tworzyw sztucz-nych przy użyciu tarczy garnkowej z nasypem z węglika spie-kanego (16) można użyć pokrywy odsysającej (11). Pokry-wa odsysająca (11) nie jest przeznaczona do obróbki meta-lu.Do pokrywy odsysającej (11) można podłączyć odpowiedniodkurzacz firmy Bosch.Pokrywę odsysającą (11) należy zamontować w taki samsposób jak pokrywę ochronną (12). Wieniec szczotkowy jestwymienny.Pokrywa odsysająca do cięcia z prowadnicą saneczkowąPokrywę odsysającą do cięcia z prowadnicą saneczkową(27) montuje się w taki sam sposób jak pokrywę ochronnądo szlifowania (12).Rękojeść dodatkowau Elektronarzędzia należy używać wyłącznie z zamonto-waną rękojeścią dodatkową (10).u Elektronarzędzia nie wolno używać, jeżeli rękojeść do-datkowa jest uszkodzona. Nie wolno w żaden sposóbmodyfikować rękojeści dodatkowej.Rękojeść dodatkową (10) należy przykręcić po prawej lublewej stronie głowicy, w zależności od rodzaju pracy.Rękojeść dodatkowa z systemem tłumienia drgańRękojeść dodatkowa z sys-temem tłumienia drgań za-pewnia niski poziom drgańpodczas obróbki, a co zatym idzie przyjemniejszą i bezpieczniejszą pracę.u Nie wolno w żaden sposób modyfikować rękojeści do-datkowej.Nie wolno używać uszkodzonej rękojeści dodatkowej.Osłona rękiu Przed pracami z użyciem gumowego talerza szlifier-skiego (22) lub szczotki garnkowej / szczotki tarczo-wej / listkowej tarczy szlifierskiej należy zawsze za-montować osłonę ręki (21).Osłonę ręki (21) mocuje się razem z rękojeściądodatkową(10).Montaż narzędzi szlifierskichOczyścić wrzeciono szlifierki (20) i wszystkie części, któremają zostać zamontowane.Aby zamocować lub zwolnić narzędzia szlifierskie, należyużyć przycisku blokady wrzeciona (3), który unieruchamiawrzeciono.u Przycisk blokady wolno nacisnąć jedynie wtedy, gdywrzeciono szlifierki jest całkowicie nieruchome. Wprzeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia elektro-Tarcza szlifierska/tnącaNależy wziąć pod uwagę wymiary narzędzi szlifierskich.Średnica otworu musi pasować do kołnierza mocującego.Nie należy stosować żadnych adapterów, złączek ani zwę-żek.Używając diamentowych tarcz tnących, należy zwrócić uwa-gę, by strzałka wskazująca kierunek umieszczona na tarczy

Strona: 11

196 | Polskiodpowiadała kierunkowi obrotów elektronarzędzia (zob.strzałka wskazująca kierunek obrotu umieszczona na głowicyelektronarzędzia).Kolejność montażu ukazana jest na stronach graficznych.Do zamontowania tarczy szlifierskiej/tnącej należy użyćszybkozaciskowej nakrętki mocującej (15); żadne inne na-rzędzia nie są do tego potrzebne.Szybkozaciskową nakrętkę mocującą (15) należy stosowaćtylko do tarcz szlifierskich/tnących o średnicy nieprzekracza-jącej 150 mm.u Szybkozaciskowa nakrętka mocująca (15) może byćstosowana wyłącznie do tarcz szlifierskich lub tną-cych.u Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone i prawidło-wo działające szybkozaciskowe nakrętki mocujące(15).u W czasie montażu należy zwrócić uwagę, by stronaszybkozaciskowej nakrętki mocującej (15) zawierają-ca oznaczenia nie była skierowana w stronę tarczyszlifierskiej; strzałka musi pokrywać się ze wskaźni-kiem.u Do zamontowania tarczy szlifierskiej/tnącej należyużyć wyłącznie załączonej szybkozaciskowej nakrętkimocującej (15).Nacisnąć przycisk blokadywrzeciona (3), aby unieru-chomić wrzeciono szlifierki.Aby dokręcić szybkozaci-skową nakrętkę mocującą(15), należy odsunąć pałąk,a następnie energicznymruchem obrócić szybkozaci-skową nakrętkę mocującą wkierunku zgodnym z ruchemwskazówek zegara. Przesu-nąć pałąk na dół w celu za-blokowania szybkozacisko-wej nakrętki mocującej. Niewystarczy dokręcić na-krętki poprzez obrót krawędzi tarczy.Prawidłowo zamontowaną inieuszkodzoną szybkozaci-(15) można odkręcić ręcz-nie. W tym celu należy od-sunąć pałąk, a następnieenergicznym ruchem obró-cić szybkozaciskową na-krętkę mocującą w kierunkuprzeciwnym do ruchu wska-zówek zegara. Zbyt mocnodokręconej szybkozacisko-wej nakrętki mocującej niewolno odkręcać za pomocąkombinerek, lecz należyużyć klucza oczkowego.Po zamontowaniu kołnierzai tarczy szlifierskiej/tnącejwidoczna długość gwintuwrzeciona szlifierki powin-na wynosić minimum4 mm.Proszę zwrócić uwagę napewne osadzenie osprzętuszlifierskiego, aby nie doszło do zsunięcia się osprzętu zwrzeciona podczas wybiegu elektronarzędzia.W kołnierzu mocującym (13) na podtoczeniuznajduje się uszczelka (o-ring). Jeżeli brakujetej uszczelki, lub jest ona uszkodzona, koł-nierz mocujący (13) należy koniecznie wymie-nić przed przystąpieniem o dalszej eksploatacjiu Po zamontowaniu narzędzia szlifierskiego, a przeduruchomieniem szlifierki należy sprawdzić, czy narzę-dzie szlifierskie jest właściwie zamocowane i czy możesię swobodnie obracać. Upewnić się, czy narzędzieszlifierskie nie zahacza o pokrywę ochronną lub o innyelement elektronarzędzia.Listkowa tarcza szlifierskau Przed pracami z użyciem listkowej tarczy szlifierskiejnależy zawsze zamontować osłonę ręki (21).Gumowy talerz szlifierskiskiego (22) należy zawsze zamontować osłonęręki(21).Nasunąć gumowy talerz szlifierski (22) na wrzeciono szlifier-ki (20).Nałożyć papier ścierny (23) na spód gumowego talerza szli-fierskiego (22) i mocno go docisnąć.Założyć okrągłą nakrętkę (24) i dokręcić ją kluczem oczko-wym.Szczotka garnkowa/tarczowau Przed pracami z użyciem szczotki garnkowej lub tar-czowej należy zawsze zamontować osłonę ręki (21).Szczotkę garnkową/tarczową należy nasunąć na wrzecionoszlifierki tak głęboko, by ściśle przylegała do kołnierza znaj-dującego się na końcu wrzeciona. Szczotkę garnkową/ta-rczową należy dokręcić kluczem widełkowym.Tarcza garnkowa z nasypem z węglika spiekanegou Stosowanie tarczy garnkowej jest dozwolone wyłącz-nie przy zastosowaniu odpowiedniej osłony.Wymagania dotyczące narzędzi szlifierskichMożna stosować wszystkie narzędzia robocze, które zostaływymienione w niniejszej instrukcji obsługi.Dopuszczalna prędkość obrotowa [min-1] lub obwodowa [m/s] używanych narzędzi roboczych musi odpowiadać co naj-mniej wartościom podanym w poniższej tabeli.

Strona: 12

Polski | 197Dlatego należy zwrócić uwagę na dopuszczalną prędkośćobrotową lub obwodową podaną na etykiecie narzędziaszlifierskiego.maks. [mm] [mm]D b d [min-1] [m/s]10011512515071622, 29000750080–75 30 M 14 9000 4582 – M 14 9000 80Przestawianie głowicy przekładniGWS 18V-10 CGłowicę przekładni możnaobracać w skokach co 90°.Dzięki temu włącznik/wy-łącznik można w szczegól-nych sytuacjach ustawić wdogodniejszej pozycji (np.dla osób leworęcznych).Wykręcić i wyjąć wszystkie4 śruby. Ostrożnie ustawićgłowicę w wybranej pozycji,nie wyjmując jej przy tym z obudowy. Dokręcić ponowniewszystkie 4 śruby.Odsysanie pyłów/wiórówPyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskichz zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, minera-łów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić zagroże-nie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lubprzedostanie się ich do płuc może wywołać reakcje alergicz-ne i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osóbznajdujących się w pobliżu.Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane sąza rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami doobróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-riały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przezodpowiednio przeszkolony personel.– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-czem klasy P2.Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym kra-ju przepisów, regulujących zasady obróbki różnego rodzajumateriałów.u Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowiskupracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.PracaUruchamianieWkładanie akumulatoraWsunąć naładowany akumulator (8) od przodu w stopę elek-tronarzędzia aż do jego zaryglowania.Włączanie/wyłączanieAby włączyć elektronarzędzie, należy przesunąć włącznik/wyłącznik (6) do przodu.Aby zablokować włącznik/wyłącznik (6) w pozycji włączo-nej, należy nacisnąć przesunięty do przodu włącznik/wyłącz-nik (6) aż do zablokowania.Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wy-łącznik (6) lub jeśli jest zablokowany, nacisnąć krótko włącz-nik/wyłącznik (6), a następnie zwolnić.u Narzędzia szlifierskie należy kontrolować przed każ-dym użyciem. Narzędzie szlifierskie musi być prawi-dłowo zamocowane i musi się swobodnie obracać. Na-leży przeprowadzić próbę działania trwającą co naj-mniej jedną minutę (bez obciążenia). Nie wolno uży-wać uszkodzonych, odkształconych bądź wibrującychnarzędzi szlifierskich. Uszkodzone narzędzia szlifierskiemogą się złamać i spowodować poważne obrażenia.Zabezpieczenie przed odrzutemW przypadku nagłego odrzutu elektronarzę-dzia, spowodowanego np. zablokowaniem sięosprzętu w materiale podczas cięcia, systemelektroniczny odcina zasilanie i wyłącza silnik.Oświetlenie robocze LED (4) miga przy tym nabiało, a wskazanie statusu (32) na czerwono.Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy ustawić włącz-nik/wyłącznik (6) w pozycji wyłączonej, a następnie ponow-nie włączyć elektronarzędzie.Zabezpieczenie przed ponownym rozruchemZabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega sa-moczynnemu włączeniu się elektronarzędzia po przerwie wdopływie prądu.Przy aktywnym zabezpieczeniu przed ponownym rozruchemwskazanie statusu (32) miga na czerwono.W celu ponownego włączenia elektronarzędzia należy usta-wić włącznik/wyłącznik (6) w pozycji wyłączonej i ponowniewłączyć elektronarzędzie.

Strona: 13

198 | PolskiWyłącznik uderzeniowyZintegrowany wyłącznik uderzeniowy wyłącza elektronarzę-dzie w razie upadku na ziemię. Wskazanie statusu (32) migaprzy tym na czerwono. W celu ponownego włączenia elek-tronarzędzia należy ustawić włącznik/wyłącznik (6) w pozy-cji wyłączonej i ponownie włączyć elektronarzędzie.Interfejs użytkownika (zob. B)Interfejs użytkownika (5) służy do wstępnego wyboru pręd-kości obrotowej oraz do wskazywania stanu elektronarzę-dzia.Wstępny wybór prędkości obrotowejGWS 18V-10 SCZa pomocą przycisku wstępnego wyboru prędkości obrotowej(31) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczaspracy urządzenia. Dane w następującej tabeli są wartościami zalecanymi.Materiał Zastosowanie Narzędzie robocze Stopień wstępnegowyboru prędkościobrotowej(100/115/125 mm)[min-1](150 mm)Metal szczotkowanie, od-rdzewianieSzczotka garnkowa 1 4500 4000Stal szlachet-naSzlifowanie Krążek fibrowy 2 6000 5500Metal Szlifowanie (ściera-nie)Tarcza szlifierska 3 9000 7500Metal Cięcie Tarcza szlifierska 3 9000 7500Kamień Cięcie Diamentowa tarczatnąca i prowadnicasaneczkowa (cięciekamienia dozwolonejest tylko przy użyciuprowadnicy sanecz-kowej)3 9000 7500Podane wartości stopni prędkości obrotowej są wartościami orientacyjnymi.Wskaźniki stanuWskazanie naładowaniaakumulatora (interfejs użyt-kownika) (29)Znaczenie/Przyczyna Rozwiązaniezielony Akumulator jest naładowany –żółty Akumulator jest prawie wyładowany Akumulator należy wkrótce wymienić lub nała-dowaćczerwony Akumulator jest wyładowany Akumulator należy wymienić lub naładowaćWskazanie wyłącznika prze-ciążeniowego (33)żółty Osiągnięta została temperatura krytyczna (sil-nik, system elektroniczny, akumulator)Pozwolić elektronarzędziu pracować na biegujałowym i odczekać, aż ostygnieczerwony Elektronarzędzie wyłącza się z powodu prze-grzaniaOdczekać, aż elektronarzędzie ostygnieWskazanie statusu elektro-narzędzia (32)zielony Stan: OK –

Strona: 14

Polski | 199żółty Osiągnięta została temperatura krytyczna lubakumulator jest prawie wyładowanyjałowym i odczekać, aż ostygnie lub wymienić/naładować akumulatorświeci na czerwono Elektronarzędzie przegrzało się lub akumula-tor jest wyładowanyOdczekać, aż elektronarzędzie ostygnie lubwymienić/naładować akumulatormiga na czerwono Zadziałało zabezpieczenie przed odrzutem,zabezpieczenie przed ponownym rozruchemlub wyłącznik uderzeniowyWyłączyć, a następnie ponownie włączyćelektronarzędzieMiga na niebiesko Elektronarzędzie jest połączone z urządze-niem mobilnym lub trwa przesyłanie ustawieńFunkcje ConnectivityW połączeniu z modułem Bluetooth® Low Energy ModuleGCY 30-4 elektronarzędzie oferuje następujące funkcjeConnectivity:– Rejestracja i personalizacja– Kontrola stanu, generowanie komunikatów ostrzegaw-czych– Ogólne informacje i ustawienia– ZarządzanieWskazówki dotyczące pracyu Elektronarzędzie z zamontowanym modułemLow Energy Module GCY 30-4 jest wyposa-żone w złącze radiowe. Należy wziąć pod uwagę obo-wiązujące lokalne ograniczenia dotyczące użytkowa-nia, np. w samolotach lub szpitalach.u Należy zachować ostrożność podczas wykonywaniaszczelin w ścianach nośnych, zob. rozdział „Wskazów-ki dotyczące statyki“.u Jeżeli ciężar własny obrabianego przedmiotu nie gwa-rantuje stabilnej pozycji, należy go zamocować.u Elektronarzędzia nie należy przeciążać do tego stop-nia, że zatrzyma się ono samoczynnie.u Po silnym obciążeniu elektronarzędzia, należy pozwo-lić mu pracować przez parę minut na biegu jałowym, wcelu ochłodzenia narzędzia roboczego.u Elektronarzędzia nie wolno eksploatować przy użyciustolika tnącego.W przypadku naładowania elektrostatycznego elektronarzę-dzia wbudowany układ elektroniczny automatycznie wyłączaelektronarzędzie. Po wyłączeniu należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (6), aby ponownie uruchomić elektronarzędzie.Szlifowanie powierzchniu W żadnym wypadku nie wolno używać tarcz tnącychdo szlifowania powierzchni.Najlepsze efekty przy szlifowaniu powierzchni osiąga się pro-wadząc tarczę szlifierską pod kątem 30° do 40° w stosunkudo obrabianej powierzchni. Elektronarzędzie należy prowa-dzić z umiarkowanym dociskiem, przesuwając je raz w jedną,raz w drugą stronę. Zapobiega to przegrzewaniu się obrabia-nego przedmiotu oraz jego przebarwieniom lub uszkodze-niom (wgłębienia, rowki).Za pomocą listkowej tarczy szlifierskiej (osprzęt) możliwajest obróbka powierzchni obłych i profili.W porównaniu do tradycyjnych tarcz szlifierskich, listkowetarcze szlifierskie charakteryzują się znacznie dłuższą żywot-nością, wyraźnie zmniejszonym poziomem emisji hałasu iniższymi temperaturami szlifowania.Cięcie metaluPodczas cięcia należy zwrócić uwagę na równomierny posuwelektronarzędzia, dostosowany do właściwości obrabianegomateriału. Nie należy wywierać nacisku na tarczę tnącą,przechylać jej ani wykonywać nią ruchów oscylacyjnych.Nie wolno wyhamowywać biegu tarczy poprzez wywieraniebocznego nacisku.Elektronarzędzie należy za-wsze prowadzić przeciw-bieżnie do kierunku obro-tów tarczy. W przeciwnymrazie istnieje niebezpie-czeństwo, że zostanie onow sposób niekontrolowanywypchnięte ze szczeliny.W przypadku cięcia profili irur czworokątnych, zalecasię zacząć pracę od naj-mniejszego przekroju.Cięcie kamienia (zob. A)u Należy stosować maskę przeciwpyłową.u Elektronarzędzie wolno stosować wyłącznie do cięcia iszlifowania na sucho.

Strona: 15

200 | PolskiDo cięcia kamienia najlepiej jest użyć diamentowej tarczytnącej.Podczas pracy z osłoną do cięcia z prowadnicą saneczkową(27) należy stosować odpowiedni odkurzacz, dopuszczonydo usuwania pyłu kamiennego. Bosch ma w swojej ofercieodpowiednie odkurzacze.Włączyć elektronarzędzie ioprzeć je przednią częściąprowadnicy saneczkowej oobrabiany przedmiot. Pra-cować z równomiernym po-suwem, dostosowanym dowłaściwości obrabianegomateriału.Przy cięciu szczególnietwardych materiałów, np.betonu o dużej zawartości żwiru, może dojść do przegrzania,a tym samym uszkodzenia tarczy diamentowej. Snop iskierwokół tarczy diamentowej jest objawem jej przegrzania.Należy wtedy natychmiast przerwać cięcie i ochłodzić tar-czę, na krótko włączając elektronarzędzie z najwyższą pręd-kością obrotową, bez obciążenia.Wyraźnie niższa wydajność cięcia i snop iskier wokół tarczyto oznaki stępienia diamentowej tarczy tnącej. Można ją na-ostrzyć, wykonując kilka krótkich cięć w materiałach abrazyj-nych (np. piaskowcu).Wskazówki dotyczące statykiWykonywanie szczelin w ścianach nośnych podlega przepi-som normy DIN 1053, Część 1 lub przepisom obowiązują-cym w danym kraju. Przepisów tych należy bezwzględnieprzestrzegać. Przed przystąpieniem do pracy należy skonsul-tować się z inżynierem odpowiedzialnym za kwestie statycz-ne, architektem lub kierownikiem budowy.Wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacjiakumulatoraAkumulator należy chronić przed wilgocią i wodą.Akumulator należy przechowywać wyłącznie w temperaturzeod –20°C do 50°C. Nie wolno pozostawiać akumulatora, np.latem, w samochodzie.Otwory wentylacyjne należy regularnie czyścić za pomocąmiękkiego, czystego i suchego pędzelka.Zdecydowanie krótszy czas pracy po ładowaniu wskazuje nazużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.Konserwacja i serwisKonserwacja i czyszczenieu Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych wczystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.Należy obchodzić się pieczołowicie z osprzętem podczasprzechowywania i podczas pracy.Obsługa klienta oraz doradztwo dotycząceużytkowaniaZe wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwa-cji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych,prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunkitechniczne oraz informacje o częściach zamiennych możnaznaleźć pod adresem: www. comNasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowiena wszystkie pytania związane z produktami firmy Boschoraz ich osprzętem.Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-miennych konieczne jest podanie 10‑cyfrowego numeru ka-talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-duktu.PolskaRobert Bosch Sp. z o. o.Serwis ElektronarzędziUl. Jutrzenki 102/10402-230 WarszawaNa www. serwisbosch. com znajdą Państwo wszystkie szcze-góły dotyczące usług serwisowych online.Tel. : 22 7154450Faks: 22 7154440E-Mail: bsc@pl. bosch. comwww. plPozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:TransportZałączone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegająwymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecz-nych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądowąprzez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkol-wiek dalszych warunków.W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transportdrogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej)należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczą-cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadkupodczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsul-tować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudo-wa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, aakumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on sięporuszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też poduwagę ewentualne inne przepisy prawa krajowego.Utylizacja odpadówElektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opa-kowanie należy oddać do powtórnego przetwo-rzenia zgodnego z obowiązującymi przepisamiw zakresie ochrony środowiska.

Małe szlifierki kątowe 500–1 900 W

Nowa definicja mocy i komfortu

 • Wysoka wydajność ścierna
 • Perfekcyjne manewrowanie i łatwa obsługa
 • Optymalne chłodzenie silnika przy dłuższej pracy
 • Wysoka odporność na przeciążenia

Zobacz dane techniczne

w opakowaniu kartonowym z osłoną

Nr katalogowy: 0 601 394 001

Kup od partnerów firmy Bosch

Ten produkt zawiera

 • Kołnierz mocujący
 • Kartonowe pudełko
 • Osłona
 • Nakrętka mocująca
 • Rękojeść dodatkowa
 • Klucz dwuczopowy
 • 750 WPrędkość obrotowa bez obciążenia*11. 000 min-1Ø tarcz125 mmMoc na wyjściu*380 WGwint wrzeciona szlifierkiM14 Rękojeść głównaRękojeść prosta Waga*1, 8 kgWłącznikBlokada włącznika

  Dodatkowe informacje

  Moc nominalna

  Wartości łączne drgań (Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie))

  Wartość emisji drgań ah6, 5 m/s²Błąd pomiaru K1, 5 m/s²

  Wartości łączne drgań (Szlifowanie papierem ściernym)

  3, 5 m/s²

  Informacje o emisji hałasu i drgań

  Poziom ciśnienia akustycznego91 dB(A) Poziom mocy akustycznej102 dB(A) 3 dB

  Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie)

  6, 5 m/s² 1, 5 m/s²

  Szlifowanie papierem ściernym

  3, 5 m/s²

  Pokaż więcej

  A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A); poziom mocy akustycznej 102 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

  Potrzebujesz części zamiennych?

  Tutaj szybko i łatwo znajdziesz części zamienne pasujące do Twojego narzędzia Bosch Professional.

  Znajdź część zamienną

  Znajdź odpowiednią część zamienną

  Nasze produkty można jednoznacznie zidentyfikować przy użyciu 10-cyfrowego numeru katalogowego podanego na narzędziu. Upewnij się, że numer katalogowy odpowiada numerowi w polu z informacją dotyczącą Twojego narzędzia. Jeśli numer katalogowy poniżej nie odpowiada numerowi na Twoim narzędziu, użyj naszego katalogu części zamiennych, aby wyszukać części, której potrzebujesz.

  Nazwa produktu

  GWS 750-125

  INFORMACJA O PRODUKTACH

  Pytania dotyczące Elektronarzędzi, narzędzi pomiarowych i osprzętu Bosch Professional.

  Pon. - Pt. :8. 30 – 16. 30

  *koszt połączenia wg taryfy lokalnej

  INFOLINIA SERWISOWA

  Pytania dotyczące napraw, serwisu elektronarzędzi oraz części zamiennych do elektronarzędzi Bosch Professional.

  Pytania i odpowiedzi

  Tutaj uzyskasz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące naszych usług serwisowych.

  Drogi Użytkowniku,

  klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

  Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

  Nie zgadzam się

  Podręcznik sprzętowy systemu Bosch Gws 750 125

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik sprzętowy systemu Bosch Gws 750 125

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik sprzętowy systemu Bosch Gws 750 125