Referencje techniczne dotyczące sprzętu Electrolux Egw9353

Referencje techniczne dotyczące sprzętu Electrolux Egw9353 to dokumenty, które szczegółowo opisują wszystkie funkcje produktu. Zawierają one szczegółowe informacje dotyczące budowy, ustawień, konfiguracji, zawartości zestawu startowego i instrukcji obsługi. Referencje techniczne dotyczące sprzętu Electrolux Egw9353 są przydatne dla techników, którzy są odpowiedzialni za naprawę, konserwację i modernizację sprzętu. Referencje techniczne zawierają także części zamienne, listę części i instrukcje dotyczące wymiany i wymiany. Referencje techniczne dotyczące sprzętu Electrolux Egw9353 są niezbędne dla każdego, kto korzysta z tego sprzętu, aby upewnić się, że jest on w pełni funkcjonalny.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne dotyczące sprzętu Electrolux Egw9353

Kto może świadczyć usługi Brokera PEF?

Na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju), usługi są świadczone przez:

 • Firmę Infinite IT Solutions Sp. z o. o. z Lublina
 • Konsorcjum PEFEXPERT (Softiq Sp. z Gliwic, Edison S. A. z Krakowa, Euvic Sp. z Gliwic oraz MedApp S. z Krakowa)

Czy platforma PEF służy wyłącznie do obsługi e-faktur?

PEF jest platformą wspierającą proces obsługi zamówień publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia i obsługuje 6 usług: zamówienie, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, fakturę, fakturę korygującą i notę księgową. Proces można rozpocząć na dowolnym etapie (od etapu zamówienia do faktury korygującej). Wystawienie żadnego dokumentu nie jest obowiązkowe. Obowiązek dotyczy tylko odbioru przez zamawiających dokumentu faktury ustrukturyzowanej.

Czy dostęp do platformy jest możliwy dla kilku użytkowników w ramach danej instytucji

Dostęp jest możliwy dla wielu użytkowników w ramach jednego Konta Podmiotu. Każdy użytkownik posiada swój indywidualny login i hasło w ramach tego Konta. Może też mieć nadane przez Super Użytkownika różne uprawnienia.

Czy będzie dostępna pomoc techniczna na platformie?

Każdy z Brokerów świadczy usługę help desku i infolinii.

Czy jest system powiadamia na maila, że na PEF pojawił się nowy dokument?

PEF wysyła e-mail do użytkownika o pojawieniu się nowego dokumentu na jego koncie. Użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia opcji takich powiadomień.

W jaki sposób następuje uwierzytelnienie osoby rejestrującej Konto Podmiotu na PEF?

W procesie rejestracji, osoba rejestrująca musi podpisać oświadczenie, że jest upoważniona do utworzenia Konta Podmiotu danej organizacji. Do podpisania oświadczenia wykorzystywany jest Profil Zaufany (w przyszłości również inne metody uwierzytelniania).

Jak wygląda rejestracja kont w przypadku wyodrębnionych jednostek/wydziałów/komórek organizacyjnych w danym podmiocie?

System umożliwia dla jednej organizacji tworzenie dodatkowych skrzynek (dedykowanych dla jednostek/wydziałów/komórek organizacyjnych).

Ponadto każda jednostka organizacyjna może zarejestrować swoje Konto Podmiotu. W tym celu musi się posłużyć NIP-em do rozliczeń VAT jednostki nadrzędnej (np. Urzędu Miasta) oraz indywidualnym identyfikatorem (np. NIP lub GLN), który będzie wykorzystywany do automatycznego adresowania dokumentów na PEF. W przypadku chęci wykorzystania numeru GLN, każda jednostka musi samodzielnie pozyskać taki numer.

Czy wystawiane jest urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu?

Platforma PEF nie wystawia urzędowych poświadczeń odbioru.

Czy błędy, które pojawią się na fakturze, np. nieprawidłowa kwota lub nieprawidłowe dane (np. adres odbiorcy), są możliwe do skorygowania przez platformę?

PEF umożliwia przesłanie faktury korygującej.

Czy dane do faktur trzeba wypełniać ręcznie, czy jest możliwość importu danych np. z Excela?

Platforma przewiduje możliwość ręcznego zaimportowania danych wyłącznie z pliku xml zgodnego ze specyfikacją PEF. Ponadto jest możliwość automatycznego przesyłania faktur poprzez API.

Czy na Platformie jest możliwość powiązania faktury z innymi dokumentami?

PEF automatycznie wiąże dokumenty na podstawie uzupełnionych przez użytkownika ich identyfikatorów (np. numer kontraktu lub numer dokumentu).

Czy elektroniczną fakturę można opisać merytorycznie, żeby jej nie drukować?

Platforma PEF służy do wysyłania dokumentów elektronicznych “do bram urzędu”. Dalsze obiegi dokumentów muszą być realizowane w systemach tych urzędów.

Czy dokumentacje będą dostępne w języku angielskim?

Dokumentacja dotycząca przewodników implementacyjnych dokumentów będzie dostępna również w języku angielskim.

Czy można założyć Konto Podmiotu u obu Brokerów?

Tak, Konto Podmiotu można założyć u obu Brokerów, pod warunkiem, że do tego celu zostaną użyte inne identyfikatory Peppol.

Rozszerzona gwarancja

Sprawdź, jak możesz wydłużyć okres gwarancji dla Twojego urządzenia.

Stały Koszt Naprawy

Szybka i niezawodna naprawa. Z naszą usługą Stały Koszt Naprawy masz pewność, że Twoje urządzenia zostaną naprawione profesjonalnie i skutecznie, z użyciem oryginalnych części zamiennych. Koszt nie przyniesie żadnych niespodzianek.

Dowiedz się więcej

Dlaczego naprawa urządzenia powinna zostać wykonana przez eksperta Electrolux?

Doskonale wiemy, jak zbudowane jest Twoje urządzenie i dlatego najlepiej potrafimy je serwisować. To nasze zobowiązanie. Dysponujemy na terenie całego kraju zespołem specjalistów serwisowych przeszkolonych z dbałością o wyjątkowo wysokie standardy, aby gwarantować profesjonalną obsługę. Twoje urządzenia pomagają Ci w domu, a my zawsze robimy wszystko, aby można było na nich polegać.

Czy wiesz, że niektóre, drobne problemy z urządzeniem możesz rozwiązać bez zamawiania wizyty serwisowej? Spróbuj wyszukać rozwiązanie.

Zasady postępowania przy wydawaniu referencji o wiarygodności technicznej dla firm prowadzących działalność produkcyjną i usługową w branżach i specjalnościach stanowiących obszar zainteresowań SIMP:

I. KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI – WYDAWANIE REFERENCJI

 1. Komisja SIMP ds. Referencji Technicznych dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń technicznych oraz usług serwisowych i remontowych, będąca organem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ocenia wnioski Firm dotyczące wydania referencji o spełnieniu wymagań wiarygodności technicznej w zakresie projektowania konstrukcji i technologii, budowy, serwisu i remontów maszyn oraz urządzeń technicznych.
 2. Członków stałych komisji powołuje Zarząd Główny SIMP z grona członków SIMP, wyróżniających się dużym doświadczeniem w szeroko rozumianych dziedzinach mechaniki. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz komisji i członkowie stali w liczbie ustalonej przez ZG SIMP. Ponadto w skład komisji wchodzą członkowie niestali, wyznaczeni przez oddziały i sekcje/towarzystwa naukowo-techniczne SIMP. Członka niestałego powołuje przewodniczący komisji każdorazowo do recenzowania pojedynczego wniosku firmy.
 3. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Zarządu Głównego SIMP. W związku z tym, firmy zgłaszające wnioski przesyłają je na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. Kontakt telefoniczny: tel. : (022) 826 45 55, 827 17 68; fax. : (022) 826 03 54; e-mail:sekretariat@simp. pl sekretariat@simp. pl, simp@simp. pl simp@simp. pl.
 4. Wydawane referencje o spełnieniu wiarygodności technicznej podpisywane są przez prezesa SIMP i przewodniczącego Komisji. Świadectwo referencyjne będzie wręczane Firmie na posiedzeniu zarządu oddziału SIMP właściwego terenowo dla siedziby Firmy lub posiedzeniu zarządu sekcji/towarzystwa właściwego branżowo dla Firmy.
 5. Na wniosek firmy, komisja może wydać zaświadczenie o przyznaniu referencji również w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym.

II. WYSTĄPIENIE FIRMY Z WNIOSKIEM O WYDANIE REFERENCJI O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. O referencje występuje Firma z własnej inicjatywy. Firma składająca wniosek powinna istnieć co najmniej 3 lata.
 2. Wniosek z załącznikami powinien być sporządzony w języku polskim, w 2-ch egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku 1 i zgodnie z wykazem podanym w załączniku 2. Firma może zgłosić jednocześnie kilka wniosków o udzielenie referencji w zależności od własnych potrzeb, np. na różne rodzaje asortymentów wyrobów lub usług.
 3. Okres ważności referencji wynosi 1, 2 lub 3 lata wg postulatu wnioskodawcy zawartego we wniosku, jeśli komisja zatwierdzi tę propozycję.
 4. Dorobek Firmy w zakresie zawartym we wniosku ma dotyczyć takich prac, w których pełny lub dominujący wkład prac został wykonany siłami własnymi Firmy wnioskującej, a nie prac realizowanych przez podwykonawców.

III. OCENA WNIOSKU FIRMY PRZEZ STOWARZYSZENIOWĄ KOMISJĘ DS. REFERENCJI TECHNICZNYCH

 1. Pracownik biura Zarządu Głównego SIMP wpisuje do rejestru wpływ wniosku i przekazuje go przewodniczącemu stowarzyszeniowej komisji ds. referencji technicznych.
 2. Przewodniczący komisji wyznacza dwóch recenzentów wniosku: jednego spośród stałych członków komisji oraz drugiego spośród niestałych członków komisji z właściwego oddziału SIMP (na terenie którego ma swoją siedzibę Firma występująca z wnioskiem) lub właściwej branżowo sekcji/towarzystwa naukowo-technicznego SIMP. Recenzenci nie mogą być pracownikami Firmy zgłaszającej wniosek. W przypadkach wyjątkowych, przewodniczący komisji może wyznaczyć recenzenta, niestałego członka komisji, z oddziału SIMP, którego teren działania jest inny niż teren, na którym ma siedzibę Firma składająca wniosek.
 3. Wniosek sprawdza w zakresie kompletności pracownik biura Zarządu Głównego i przewodniczący komisji. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, wniosek zwraca się Firmie wnioskującej – do uzupełnienia.
 4. Pracownik biura Zarządu Głównego przekazuje kompletne wnioski Firm recenzentom, którzy są zobowiązani opracować recenzje w ciągu 14 dni i przekazać je w 2-ch egzemplarzach do Zarządu Głównego SIMP. W całym procesie uzyskiwania recenzji, recenzentów obowiązuje zasada poufności.
 5. Recenzent powinien w recenzji zaproponować zakres oferty Firmy, dla których Firma spełnia wymogi wiarygodności technicznej.
 6. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli bierze w nich udział przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i co najmniej czterech stałych członków komisji.
 7. Obrady komisji w części poświęconej ocenie przedłożonego wniosku Firmy są jawne i może w nich uczestniczyć wnioskodawca. W związku z tym należy go zaprosić, w odpowiednim terminie, celem umożliwienia wzięcia udziału w obradach. W czasie rozpatrywania wniosku mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie komisji oraz przedstawiciele wnioskodawcy, w celu zachowania tajemnic handlowych Firmy wnioskującej.
 8. W czasie głosowania nad oceną wniosku, w posiedzeniu uczestniczą jedynie członkowie komisji, w tym recenzent – niestały członek komisji. Głosowanie wniosku o wydanie decyzji jest tajne.
 9. W przypadku nie przyznania referencji przez komisję, Firma może złożyć odwołanie w okresie 14 dni od decyzji komisji do Zarządu Głównego SIMP (ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa).
 10. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez ZG SIMP, wniosek firmy o referencje może być ponownie złożony, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od daty decyzji ZG SIMP.

IV. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. Firma, która uzyskała referencje o wiarygodności technicznej może wystąpić o jej przedłużenie, składając wniosek na dotychczas otrzymany zakres wykonywanych prac. Wniosek powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed upływem terminu ważności posiadanego zaświadczenia referencyjnego.
 2. Wniosek o przedłużenie referencji powinien być przygotowany według zasad postępowania przewidzianego dla nowych wniosków, z tym że dane dotyczące firmy powinny obejmować okres od daty wydania dotychczasowego zaświadczenia referencyjnego do daty wniosku o przedłużenie referencji.
 3. Procedura rozpatrywania wniosku o przedłużenie referencji jest taka sama, jak dla wniosków nowych.
 4. Za przedłużenie referencji obowiązują opłaty niższe o 20% od opłat za referencje dla wniosków nowych, podanych w dziale VI, pkt. 3.

V. COFANIE REFERENCJI

 1. Referencje mogą być cofnięte na wniosek klienta (kooperanta), jeśli ten stwierdzi, że firma, która wystąpiła i otrzymała referencje na podstawie nierzetelnych informacji i danych lub jeśli w trakcie realizacji zleconego jej zadania okaże się, że uległy tak dalece zmianie: kadra, wyposażenie w środki techniczne i organizacja pracy, że nie zapewnia to uzyskania właściwego poziomu realizowanego zadania lub gdy jakość realizowanego zadania jest rażąco niska. Wówczas klient (kooperant) może wystąpić do SIMP o cofnięcie referencji.
 2. SIMP sprawdza zasadność wniosku i w zależności od wyniku wydaje orzeczenie o cofnięciu lub utrzymaniu referencji. Informacja o cofnięciu referencji jest ogłaszana w czasopismach, w których ogłoszono wydanie referencji.
 3. Referencje mogą ulec również cofnięciu, jeśli Firma nie wykona w terminie warunków nałożonych przez komisję przy przyznawaniu referencji.

VI. OPŁATY ZA WYDANIE REFERENCJI

 1. Opłaty związane ze złożeniem wniosku, wydaniem referencji i wydrukowaniem ogłoszeń w czasopismach SIMP są następujące:

Lp.

Wyszczególnienie opłat

Kwota (PLN)

Uwagi

1.

Manipulacyjna

250, 00

Opłaty należy wnieść równocześnie ze składanym wnioskiem. Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku nie otrzymania referencji.

2.

Za jednorazową ocenę komisyjną wniosku oraz opracowanie recenzji

750, 00

3.

Opłata za wydanie referencji w języku polskim:

na 1 rok
na 2 lata
na 3 lata


200, 00
1200, 00
1500, 00

4.

Opłata dodatkowa za wydanie referencji w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym

350, 00

5.

Za umieszczenie logo Firmy na stronach www. plna podstronie Firm posiadających referencje oraz jednorazowe ogłoszenie informacji o wydaniu referencji w czasopismach: „Wiadomości SIMP”, „Mechanik”, „PAK” i „Przegląd Mechaniczny”, „Przegląd Spawalnictwa”

150, 00

Wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu Głównego SIMP PKO Bank Polski S. A. O/Warszawa,
nr 30 1020 1013 0000 0502 0003 2482.

Referencje techniczne dotyczące sprzętu Electrolux Egw9353

Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne dotyczące sprzętu Electrolux Egw9353

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne dotyczące sprzętu Electrolux Egw9353