Szkolenie w zakresie urządzeń Frigidaire Fdb635rfr5

Szkolenie w zakresie urządzeń Frigidaire FDB635RFR5 jest doskonałym sposobem na zapewnienie, że pracownicy są w pełni przygotowani do użytkowania tych urządzeń. Szkolenie obejmuje zarówno kwestie techniczne, jak i bezpieczeństwo, dzięki czemu pracownicy będą w stanie skutecznie i bezpiecznie korzystać z tych urządzeń. Uczestnicy szkolenia otrzymają również informacje o tym, jak zmieniać części zamienne, jak konserwować urządzenia i jak je naprawiać. Szkolenie to dostarczy im wszystkich niezbędnych informacji do tego, aby w pełni wykorzystać potencjał tych urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Frigidaire Fdb635rfr5

Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

1 Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. Nr 134, poz. 1428).

2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L183 z 29. 06. 1989).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3 § 1a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. (Dz. 07. 196. 1420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 listopada 2007 r.

4 § 1a pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 29 maja 2019 r. 2019. 1099) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2019 r.

5 § 1a pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 lit.

6 § 1a pkt 2 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2019 r.

7 § 1a pkt 2 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 29 maja 2019 r.

8 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.

9 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.

10 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.

11 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 maja 2019 r.

12 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.

13 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.

14 § 14 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit.

15 § 14 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit.

16 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.

17 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit.

18 § 15 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit.

19 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.

20 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Nr 62, poz. 285), zachowanym w mocy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 213, poz. 2081).

21 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2005 r. 05. 116. 972) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 maja 2019 r.

22 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 maja 2019 r.

23 Załącznik nr 3:

- dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 maja 2019 r.

Usuwanie azbestu

 • Baza azbestowa
 • Finansowanie usuwania azbestuMateriały dla nauczycieli

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. realizujemy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu we współpracy z wieloma ministerstwami i instytucjami.Jeśli masz wyroby azbestowe - poczytaj jak postępować z tymi wyrobami. Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny oraz środowisko!

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Przy Ministrze Rozwoju i Technologii funkcjonuje Rada Programowa. Jej przewodniczącą jest Sylwia Oziembło-Brzykczy z Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy.

Do zadań Rady Programowej należy:

 • ocena realizacji zadań Programu oraz wyznaczanie nowych kierunków prac;
 • zgłaszanie Ministrowi propozycji inicjatyw legislacyjnych związanych z problematyką azbestową;
 • wyrażanie opinii dotyczących środków finansowych planowanych na koordynację i monitoring Programu oraz wsparcie realizacji zadań wynikających z Programu;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie problematyki azbestowej.
 • W skład Rady Programowej powołani zostali przedstawiciele resortów, urzędów centralnych, instytutów, samorządu województw i organizacji pozarządowych. 

  Materiały

  Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
  DGN​_POKA​_wer​_45​_RM​_15​_03​_2010​_PRZYJETA. pdf0. 64MB
  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - formularz do pobrania
  DGN​_ocena​_stanu. doc0. 07MB
  Szkolenie w zakresie urządzeń Frigidaire Fdb635rfr5

  Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Frigidaire Fdb635rfr5

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Frigidaire Fdb635rfr5