Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Feqbb30d

Frigidaire Feqbb30d to lodówka, która jest wyposażona w wiele funkcji bezpieczeństwa. Przede wszystkim, lodówka ta jest wyposażona w przepustnicę, która jest w stanie wykrywać obecność gazów i uniemożliwić ich wyciek. Jest też wyposażona w czujnik temperatury, który może wykrywać zmiany temperatury i zapobiegać niebezpiecznym zmianom. Lodówka jest również wyposażona w zabezpieczenia, które zapobiegną przegrzaniu się i wyłączą lodówkę w razie wystąpienia takiego problemu. Frigidaire Feqbb30d jest doskonale przystosowana do przechowywania żywności w bezpieczny i higieniczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Feqbb30d

IBM Documentation

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

  • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
  • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
  • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
  • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
  • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
  • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
  • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
  • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
  • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
  • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

• Przestrzegać odnośnych przepisów bezpieczeń-

stwa pracy oraz pozostałych, ogólnie uznanych

zasad bezpieczeństwa technicznego.

• Użytkowanie, konserwacja i naprawa maszyny są

dozwolone wyłącznie dla osób, które zostały wy-

kwalifikowane w tym zakresie i poinformowane o

zagrożeniach. Samowolne zmiany na maszynie

wykluczają odpowiedzialność producenta za wyni-

kające stąd szkody.

• Maszynę wolno użytkować wyłącznie z oryginal-

nym wyposażeniem i narzędziami producenta.

• Każde użycie wykraczające poza wyżej podane

jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Za

wynikające stąd szkody producent nie odpowiada;

ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

• Urządzenie nie zostało skonstruowane do użytku ko-

mercyjnego, rzemieślniczego lub przemysłowego.

• W przypadku wątpliwości, czy warunki robocze są

bezpieczne, nie należy pracować z maszyną.

• Spalinowa kosiarka do trawy jest przeznaczona

tylko do użytku prywatnego w ogrodzie przydomo-

wym i ogródkach amatorskich. Pod pojęciem kosia-

rek do trawy dla ogrodów przydomowych i ogród-

ków amatorskich rozumie się takie urządzenia,

których roczne użytkowanie z reguły nie przekra-

cza 50 godzin i są stosowane głównie do pielęgna-

cji powierzchni trawiastych i trawników, jednak nie

na terenie obiektów publicznych, parków, obiektów

sportowych ani w gospodarce rolnej i leśnej.

Uwaga! Ze względu na zagrożenie dla użytkownika

kosiarki do trawy nie można używać do następują-

cych prac: do podcinania zarośli, żywopłotów i krze-

wów, do cięcia i rozdrabniania roślin pnących lub

trawy na zielonych dachach lub w skrzynkach balko-

nowych oraz do czyszczenia (odkurzania) ścieżek i

jako rozdrabniarka do rozdrabniania ciętych drzew

i żywopłotów. Ponadto kosiarki do trawy nie wolno

używać jako glebogryzarki do wyrównywania wznie-

sień terenu, jak np. kretowiska.

• Ze względów bezpieczeństwa kosiarki do trawy

nie wolno używać jako agregatu napędowego dla

wszelkiego rodzaju innych narzędzi roboczych i ze-

stawów narzędzi.

m OSTRZEŻENIE

Przed uruchomieniem urządzenia dla własnego

bezpieczeństwa należy dokładnie zapoznać się z

niniejszym podręcznikiem i ogólnymi wskazówkami

dotyczącymi bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie jest

przekazywane osobom trzecim, należy zawsze dołą-

czać instrukcję użytkowania.

5. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji sekcje dotyczące Twojego bez-

pieczeństwa zaznaczone są tym znakiem: m

Instrukcja ta zawiera również inny ważny tekst ozna-

czony słowem „OSTROŻNIE! "

50 | PL

 www. scheppach. com /  service@scheppach. com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

m NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli ta instrukcja nie jest przestrzegana, istnieje po-

ważne zagrożenie dla życia lub ryzyko zagrażają-

cych życiu obrażeń.

Jeśli ta instrukcja nie jest przestrzegana, istnieje

niebezpieczeństwo dla życia lub ryzyko poważnych

obrażeń.

m OSTROŻNIE!

W przypadku nieprzestrzegania tej instrukcji istnieje

zagrożenie lekkich i średnich obrażeń.

m UWAGA

niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika lub innych

przedmiotów.

m

OSTROŻNIE

Podczas korzystania z urządzenia środki bezpie-

czeństwa muszą być przestrzegane, aby uniknąć

zranienia i uszkodzenia. Dlatego należy uważnie

przeczytać tę instrukcję obsługi/te uwagi dotyczące

bezpieczeństwa. Należy je starannie przechowywać,

aby w razie potrzeby w każdej chwili móc uzyskać

potrzebne informacje. Jeśli przekazujesz maszynę

innym osobom, należy przekazać również niniejszą

instrukcję/te uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Nie

ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub uszko-

dzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej

instrukcji i tych wskazówek bezpieczeństwa.

Komu nie wolno używać urządzenia:

• Dzieciom i innym osobom, które nie są zaznajo-

mione z instrukcją użytkowania (dolną granicę wie-

ku użytkownika mogą określać przepisy lokalne)

• Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków

odurzających, leków, w stanie zmęczenia lub chore

Wskazówki bezpieczeństwa dla ręcznych kosia-

rek do trawy

Wskazówki

• Dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Za-

poznać się z ustawieniami i prawidłowym użytko-

waniem maszyny.

• Nigdy nie pozwalać dzieciom lub innym osobom,

które nie znają instrukcji obsługi, na używanie ko-

siarki do trawy. Dolną granicę wieku użytkownika

mogą określać przepisy lokalne.

• Nigdy nie kosić trawy, gdy w pobliżu znajdują się

inne osoby, w szczególności dzieci lub zwierzęta.

Pamiętać o tym, że operator urządzenia lub użyt-

kownik jest odpowiedzialny za wypadki z udziałem

innych osób lub ich mieniem.

• W przypadku przekazania niniejszego urządzenia

innym osobom przekazać również niniejszą in-

strukcję obsługi.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Feqbb30d

Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Feqbb30d

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Feqbb30d